Pedagogija

Курс:
Модели наставе математике и природних наука (осн.)
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Епистемолошке и логичке основе наставе природних наука и математике - настајање, природа и развој знања; Циљеви, исходи и стандарди наставе природних наука и математике; Сличности и разлике у актуелним програмима у свету и код нас - предуслови њихових остваривања; Значај, улога и критеријуми избора садржаја наставе природних наука и математике и специфичности програма у свету и код нас; Процес сазнавања и учења у настави природних наука и математике - основне карактеристике, традиционална и савремена схватања и теорије; Специфичност избора и примене облика и метода рада у настави природних наука и математике; Разматрање различитих модела наставе и њихових импликација на наставну праксу; Проблеми праћења и вредновања успеха ученика у настави природних наука и математике; Анализа карактеристика и квалитета уџбеника у настави природних наука и математике. Практична настава Студијски истраживачки рад - пројектовање модела наставе природних наука и математике.
Циљ изучавања курса: Упознавање и разумевање са различитим моделима наставе и специфичностима процеса сазнавања и учења у настави природних наука и математике; Оспособљавање за анализу, компарацију и примену различитих модела наставе природних наука и математике.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Мини предавања - Дискусије - Индивидуални и групни рад студената на пројектима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дубљанин, С. (2010): Како ученици основне школе анализирају и решавају математичке задатке, Настава и васпитање 1, Педагошко друштво Србије, Београд.
Дубљанин, С. (2002): Тешкоће ученика IV разреда основне школе у разумевању основних биолошких појмова, Педагошка стварност 9 – 10, Нови Сад.
Антић, С. Јанков, Р. Пешикан, А.(2005): Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Инситут за психологију Филозофског факултета у Београду, Београд.
Дракулић, В. Миљановић Т. Шевкушић, С. (2011): Постигнуће ученика из биологије, у С.Гашић-Павишић, Д. Станковић (ур.): ТИМСС 2007 У Србији (145-174), Београд: Институт за педагошка истраживања.
Цветковић, Ж. (1982): Усвајање појмова у настави, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
Дубљанин, С. (2000): Природа апстраховања и уопштавања у настави млађих разреда основне школе, Настава и васпитање, 5, стр. 679 – 691, Педагошко друштво Србије, Београд.
↑↑↑