Pedagogija

Курс:
Истраживањa у педагогији (мастер)
У оквиру предмета: Истраживањa у педагогији
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам врста истраживања и терминолошке дилеме које прате његово одређење. Различите класификације врста истраживања. Особености педагошких појава као потенцијалног предмета истраживања. Квантитативна и квалитативна истраживања: епистемолошка основа; специфичности и могућности примене; методолошке карактеристике (избор и формулација проблема; разрада садржаја истраживања; узорак истраживања; технике и инструменти прикупљања података; обрада података; презентација, анализа и интерпретација резултата истраживања; извештај о истраживању); основне врсте. Стратегије комбиновања квантитативне и квалитативне методологије у истраживању. Етички проблеми истраживања. Улога практичара у педагошком истраживању. Практична настава Израда студијског пројекта. Конструкција инструмената. Припрема података за обраду и обрада података. Приказ, анализа и интерпретација резултата истраживања.
Циљ изучавања курса: Разумевање специфичности, предности и ограничења појединих врста истраживања у педагогији и оспособљавање за самостално пројектовање и реализацију истраживања у тој области.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавање; дискусија; анализе, саопштења и извештаји; групни рад; реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
- - Упознавање студената са програмом наставног предмета и начином рада

2. недеља
предавање - Појам врста истраживања и могућности њихове класификације

2. недеља
вежбе - Анализа различитих класификација врста истраживања

3. недеља
предавање - Епистемолошка полазишта квантитативних и квалитативних истраживања у педагогији

3. недеља
вежбе - Карактеристике појединих врста квантитативних и квалитативних истраживања

4. недеља
предавање - Методолошке карактеристике квантитативних и квалитативних истраживања

4. недеља
вежбе - Анализа методолошких карактеристика квантитативних и квалитативних истраживања

5. недеља
предавање - Избор и формулација проблема за квантитативно и квалитативно истраживање

5. недеља
вежбе - Избор и формулација теме за квантитативно и квалитативно истраживање студената

6. недеља
предавање - Разрада садржаја истраживања у квантитативном и квалитативном истраживању

6. недеља
вежбе - Разрада садржаја квантитативног и квалитативног истраживања студената

7. недеља
предавање - Специфичности прикупљања података у квантитативном и квалитативном истраживању

7. недеља
вежбе - Конструкција инструмената за квантитативно и квалитативно истраживање студената

8. недеља
предавање - Карактеристике и врсте узорака у квантитативном и квалитативном истраживању

8. недеља
вежбе - Избор узорка за квантитативно и квалитативно истраживање студената

9. недеља
предавање - Особености реализација квантитативног и квалитативног истраживања

9. недеља
вежбе - Реализација квантитативног и квалитативног истраживања студената

10. недеља
предавање - Поступци обраде података у квантитативном и квалитативном истраживању

10. недеља
вежбе - Обрада података квантитативног и квалитативног истраживања студената

11. недеља
предавање - Анализа и интерпретација података у квантитативном и квалитативном истраживању

11. недеља
вежбе - Презентација резултата квантитативног и квалитативног истраживања студената

12. недеља
предавање - Структура извештаја о реализованом квантитативном и квалитативном истраживању

12. недеља
вежбе - Анализа извештаја реализованих квантитативних и квалитативних истраживања

13. недеља
предавање - Могућности комбиновања квантитативне и квалитативне методологије у истраживању

13. недеља
вежбе - Анализа различитих начина комбиновања квантитативне и квалитативне методологије

14. недеља
предавање - Улога педагога у истраживању васпитно-образовне праксе

14. недеља
вежбе - Анализа методолошких карактеристика малих истраживања

15. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Banđur, V. i N. Potkonjak (1999): Metodologija pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije.
− Cohen, L., Manion, L. i K. Morrison (2004): Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: „Naklada Slap“.
− Kocić, LJ. (1981): Pedagoški eksperiment. Beograd: Prosveta.
− Matović, N. (2000): Primena modela u pedagoškim istraživanjima, Nastava i vaspitanje, Vol. 49, br. 4, 606–615.
− Ristić, Ž. (2006): O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
− Savićević, D. (2011): Uvod u metodologiju andragogije. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.
− Somekh, B. & C. Lewin (2011): Theory and Methods in social Research. Los Angeles (etc.): SAGE Publications.
↑↑↑