Pedagogija

Курс:
Образовање и медији (осн.)
У оквиру предмета: Образовање и медији
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Феномен масовне комуникације и промене у сфери културе и образовања. Специфичности језика медија – семиотички аспект (знаци, значења, кодови, конструкција и деконструкција поруке) и начини комуникације. Медијски изазови традиционалној школи и настави. Утицај развоја медијске сфере на образовање – преиспитивање метода и извора учења, развој нових образовних концепата (концепт технологије образовања, отворени универзитети, електронско учење). Васпитни утицај медија. Однос школе, породице и медија у формирању система вредности, понашања и слободног времена младих. Феномен поверења у медијске поруке. Анализа медијских садржаја са становишта културног, васпитног и образовног дејства . Могући модели интеграције медија у процес наставе – изазови традиционалном дидактичком концепту. Online образовање као паралелна школа - специфичности, предности и недостаци.
Циљ изучавања курса: Развијање свести о васпитно-образовном значају медија и оспособљавање за критичку анализу и вредновање утицаја медија на учење и развој деце у савременој настави;
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања у комбинацији са дискусијама о преоблему медија у образовању; Истраживачки рад студената.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Grupa autora (2001): Pars pro Toto, Centar za audiovizuelne medije „Medija fokus“, Beograd
Зиндовић Вукадиновић, Г. (2000): Медији и васпитање, Зборник Института за педагошка истраживања, 32, стр. 118-131, Београд.
Зиндовић Вукадиновић, Г. (1994): Визуелни језик медија - Значење и разумевање, Институт за педагошка истраживања и Нова просвета, Београд.
Gone, Ž. (1998): Obrazovanje i mediji, Clio, Beograd.
Lemiš, D.(2008): Deca i televizija, Clio, Beograd.
Poter, Dž.(2011): Medijska pismenost, Clio, Beograd.
Prajs, S. (2011): Izučavanje medija, Clio, Beograd
Зиндовић Вукадиновић Г. (1997): Медијско описмењавање: теорија и пракса, Зборник Института за педагошка истраживања, 29, стр. 106-120, Београд.
Tjurou, Dž. (2012): Mediji danas, Clio, Beograd.
↑↑↑