Pedagogija

Курс:
Статистика у истраживању образовања (осн.)
Предавачи: др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни методолошки, математички и статистички појмови који су неопходни у статистичким анализама података, статистички опис и графички приказ података, увод у статистичко закључивање: основни појмови и принципи теорије вероватноће статистичко оцењивање и тестирање статистичких хипотеза. Практично извођење основних поступака у статистичком програму на примерима из истраживања образовања.
Циљ изучавања курса: Стицање основних теоријских знања и вештина неопходних за статистичку анализу података у педагогији и андрагогији.
Предуслови за полагање: Основна знања из средњошколске математике
Облици наставе: а. Предавања б. Вежбе в. Домаћи задаци
План курса:

1. недеља
предавање - Увод. Основни математички појмови и ознаке
Због чега се учи статистика, које су користи од примене статистике у педагогији и андрагогији. Основни математички појмови и ознаке: скуп; скупови бројева; релације и врсте релација; пресликавање – функција; оператори суме и производа.

1. недеља
вежбе - Програмски пакет за статистичку анализу података
Упознавање са програмским пакетом за статистичку анализу података и припрема података за унос

2. недеља
предавање - Преглед елементарних математичких функција
рационалне функције; тригонометријске фунцкије; логаритамске и експоненцијалне фунцкије.

2. недеља
вежбе - Организација и унос података за анализу у програму за статистичку анализу

3. недеља
предавање - Основни методолошки и статистички појмови у анализи података
варијабле (категоричке–квантитативне; мерење и типови података; дескриптивна статистика и статистика закључивања.

3. недеља
вежбе - Сређивање података и трансформисање унетих вредности на варијаблама

4. недеља
предавање - Статистички опис узорка у погледу једне квантитативне варијабле
емпиријска дистрибуција учесталости; мере централне тенденције; мере варијабилности; мере облика расподеле; графички прикази података на једној квантитативној варијабли.

4. недеља
вежбе - Статистички опис узорка у погледу једне квантитативне варијабле
Статистички опис узорка у погледу једне квантитативне варијабле и графички прикази квантитативних података: практично извођење у статистичком програму на примерима из истраживања образовања.

5. недеља
предавање - Статистички опис узорка у погледу једне категоричке варијабле
фреквенце и пропорције; распоред фреквенци; ентропија; графички прикази података на једној категоричкој варијабли;

5. недеља
вежбе - Статистички опис узорка у погледу једне категоричке варијабле
Статистички опис узорка у погледу једне категоричке варијабле и графички прикази података на једној категоричкој варијабли: практично извођење у статистичком програму на примерима изистраживања образовања

6. недеља
предавање - Трансформације изворних квантитативних података
линеарне и нелинеарне трансформације; алгебарске и површинске трансформације; претварање изворних резултата у Z и T вредности.

6. недеља
вежбе - Трансформације изворних квантитативних података
Рад са функцијама у програму за статистичку анализу података у вези са трансформацијама изворних квантитативних података: практично извођење у статистичком програму на примерима из истраживања образовања.

7. недеља
предавање - Статистички и графички приказ биваријационих података
табеле контингенције и појмови маргиналне и заједничке фреквенце; појам асоцијације двеју категоричких варијабли; кластерски и стековани дијаграми; типови повезаности двеју квантитативних варијабли; коваријанса и линеарна корелација; дијаграм распршења.

7. недеља
вежбе - Статистички и графички приказ биваријационих података
Статистички и графички приказ биваријационих података за две категоричке или две квантитативне варијабле: практично извођење у статистичком програму на примерима из истраживања образовања.

8. недеља
предавање - Основни појмови теорије вероватноће
вероватноћа – априорно, аксиоматско и статистичко поимање вероватноће; адитивно и мултипликативно правило у рачунању вероватноће; условна вероватноћа и статистичка независност догађаја; случајна варијабла; дистрибуција вероватноћа и функција густине; кумулативна дистрибуција вероватноћа – кумулативна функција густине (функција дистрибуције).

8. недеља
вежбе - Рачунање вероватноћа и одређивање дистрибуција вероватноћа
Рачунске вежбе: рачунање вероватноћа и одређивање дистрибуција вероватноћа на једноставним примерима из истраживања образовања.

9. недеља
предавање - Основе теорије вероватноће неопходне за разумевање статистичког закључивања
Биномна и Пуасонова расподела; ДеМуавр-Гаус-Лапласова ("нормална") функција густине. закон великих бројева; Чејбишевљева неједнакост; централна гранична теорема.

9. недеља
вежбе - Рад са функцијама у програму у вези са дистрибуцијама вероватноћа
Рад са функцијама у програму за статистичку анализу података у вези са дистрибуцијама вероватноћа.

10. недеља
предавање - Увод у статистичко закључивање
популација–узорак–узорковање; врсте узорака; параметри–оценитељи–оцене; дистрибуције узорковања: ДеМуавр-Гаус-Лапласова ("нормална"), стандардизована нормална, Студентова, Хи-квадрат и Снидикорова функција густине.

10. недеља
вежбе - Рад са функцијама у програму у вези са дистрибуцијама узорковања
Рад са функцијама у програму за статистичку анализу података у вези са дистрибуцијама узорковања.

11. недеља
предавање - Статистичко оцењивање параметара
преглед главних метода статистичког оцењивања параметара; статистичка својства оценитеља; стандардна грешка статистика као оценитеља; тачкасте оцене параметра; интервалне оцене параметара: интервали поверења.

11. недеља
вежбе - Статистичко оцењивање параметара
Статистичко оцењивање параметара: практично извођење у статистичком програму на примерима из истраживања образовања.

12. недеља
предавање - Статистичко тестирање хипотеза 1
статистичке и истраживачке хипотезе; нулта хипотеза; основни принципи тестирања нулте хипотезе; типови грешака у статистичком тестирању хипотеза; величина ефекта; снага статистичког теста и одређивање потребне величине узорка.

12. недеља
вежбе - Статистичко тестирање хипотеза: дискусија појмова
Дискусија појмова на примерима иѕ истраживања образовања.

13. недеља
предавање - Статистичко тестирање хипотеза 2
тест нормалности расподеле; Т-тест; тест статистичке значајности коефицијента линеарне корелације.

13. недеља
вежбе - Тест нормалности, Т-тест, тест значајности коефицијента линеарне корелације
Тест нормалности расподеле, Т-тест, тест значајности коефицијента линеарне корелације: практично извођење у статистичком програму на примерима из истраживања образовања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драгићевић, Ч. (2002). Статистика за психологе, Београд: Центар за примењену психологију
Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији - приручник, Београд: Центар за примењену психологију
↑↑↑