Pedagogija

Курс:
Развојна психологија (ПЕ) (осн.)
У оквиру предмета: Развојна психологија (ПЕ)
Предавачи: др Јелена Врањешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Генетске основе развоја. Конструктивистички приступ (Пијаже: главне карактеристике, теорија стадијума). Ко-конструктивистички приступ (Виготски: основне претпоставке; однос биолошког и културолошког развоја, општи генетички закон, основни појмови). Психометријски приступ (основне карактеристике принципи мерења). Рани развој говора и семантички развој (теорије и развој значења речи). Говор и мишљење (когнитивистичка теза). Развој моралног мишљења (теорије и стадијуми развоја моралног расуђивања). Социјализација и развој (теорије). Пијаже: основни појмови, главни стадијуми, симболичка функција. Виготски: значај социо-културног контекста. Природа, структура, функција и развој односа говора и мишљења. Учење и развој: теорије и емпиријски показатељи. Диференцијација, плато и опадање интелектуалних способности. Социо-афективни развој (примарна социјализација; обрасци афективне везаности). Агенси, механизми, феномени социјализације. Формативни утицај културе на развој.
Циљ изучавања курса: Успостављање кључних знања о принципима, механизмима и агенсима у процесу развоја интелектуалних функција. Разумевање интерактивне природе развоја, значаја и релативног утицаја различитих чинилаца у процесу развоја. Холистичко схватање развоја.
Предуслови за полагање: Положен Увод у развојну психологију
Облици наставе: Предавања Вежбе Групна дискусија Рад у малим групама Испитивање деце (интервју, тестирање)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1978): Интелектуални развој детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, одабрана поглавља
Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1990): Психологија детета; Издавачка књижница Зорана Стојановића, Срем. Карловци
Миочиновић Љ. (2002): Пијажеова теорија интелектуалног развоја, Институт за педагошка истраживања, Београд; стр. 13 – 21, 171 - 277
Виготски, Л.С. (1977): Мишљење и говор; Нолит, Београд, одабрана поглавља
Valsiner, Ј. (1997). Човеков развој и култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Туцић, Н. и Матић, Г. (2002) О генима и људима; Центар за примењену психологију, Београд
Игњатовић-Савић, Н. (1985) (Ур.) Развој говора код детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Зазо, Р. (1980): Порекло човекове осећајности; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; текстови: Р.Зазо, Џ.Болби, Х.Харлов
Мирић, Ј. (ур.) (1983): Когнитивни развој детета (Зборник 3); Савез друштва психолога Србије, Београд, одабрани текстови.
Ивић, И. (1987); Човек као animal symbolicum; Нолит, Београд, одабрана поглавља
Доналдсон, М. (1998): Ум детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
↑↑↑