Pedagogija

Курс:
Методе истраживања у педагогији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам истраживачких метода. Карактеристике различитих метода: дескриптивна метода, каузална метода, систематско неекспериментално проучавање педагошких појава, еx-post-facto метода, експеримент у педагогији, метода теоријске анализе и историјска метода. Предности, ограничења и могућности примене различитих метода у педагошким истраживањима. Критеријуми за избор истраживачке методе у педагошком истраживању. Практична настава Анализа педагошких истраживања реализованих применом различитих истраживачких метода. Вежбање у примени критеријума за избор истраживачке методе у конкретном педагошком истраживању. Израда пројекта истраживања за који студенти самостално бирају тему, истраживачку методу и аргументују њен избор.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са карактеристикама различитих метода у педагошким истраживањима; разматрање могућности и домета њихове примене; оспособљавање студената за правилан избор истраживачке методе намењене испитивању конкретног педагошког проблема.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање са дискусијом, рад у групи, реализација истраживачких задатака, индивидуалне и групне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Банђур, В. и Н. Поткоњак (1999): Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава Југославије.
Cohen, L., Manion, L. i K. Morrison (2004): Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap.
Хавелка, Н., Кузмановић, Б. и Д. Попадић (1998): Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања. Београд: Центар за примењену психологију Друштва за психологију Србије.
Коцић, Љ. (1981): Педагошки експеримент. Београд: Просвета.
Мужић, В. (1986): Методологија педагошког истраживања. Сарајево: Завод за издавање уџбеника.
↑↑↑