Pedagogija

Курс:
Комбиновање квантитавне и квалитативне методологије у истраживању
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Специфичности квантитативног и квалитативног приступа истраживању. Могућности и домети њиховог комбиновања. Карактеристике истраживања у којима се комбинују квантитативна и квалитатативна методологија: сврха, принципи, модели комбиновања. Начини комбиновања на нивоу истраживачких питања и метода истраживања (узорка, техника прикупљања и обраде података). Предности и ограничења тих истраживања. Могућности њихове примене у проучавању педагошких проблема. Практична настава Анализа реализованих истраживања у којима се комбинују квантитативна и квалитативна методологија са циљем разматрања сврхе, модела и конкретних поступака њиховог комбиновања. Израда пројеката истраживања за одређени педагошки проблем у чијем би се проучавању комбиновале квантитативна и квалитативна методологија.
Циљ изучавања курса: Разумевање потребе, циљева и начина комбиновања квантитативне и квалитативне методологије у педагошком истраживању, критичко сагледавање могућности и домета њиховог комбиновања, као и оспособљавање за реализацију истраживања у коме се oне комбинују.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Creswell, W. J. & Plano Clark, V. L. (2011): Designing and Conducting Mixed Methods Research. Los Angeles (etc.): SAGE Publications, Inc.
Matović N. (2013): Kombinovanje kvantitativnog i kvalitativnog pristupa u pedagoškom istraživanju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta univerziteta u Beogradu.
Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009): Foundations of Mixed Methods Research (Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences). Los Angeles (etc.): SAGE Publi
↑↑↑