Pedagogija

Курс:
Интерактивне методе у настави - општи курс
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: • Полазишта интерактивне наставе функције образовања природа учења стилови учења принципи учења типови учења (индивидуално, такмичарско и кооперативно учење) • Компоненте интерактивне наставе планирање реализација подршка • Улоге наставника у интерактивној настави наставник као планер наставник као фацилитатор наставник као медијатор
Циљ изучавања курса: • да упознају и разумеју полазишта интерактивне наставе и оспособе се за развијање педагошких импликација ових полазишта • да разумеју разлоге за организовање интерактивне наставе • да упознају различите методе и технике интерактивне наставе и могућности и наћине њихове примене • да креативно користе стечена знања у планирању и реализацији интерактивне наставе • да развију вештине ефикасног рада са групом и интеракције у групи (технике груписања, активација учесника, атмосфера опуштености, позитивна медјузависност, улоге у групи) • да развију капацитете за тимски рад и преузимање одговорности
Облици наставе: Курс се реализује у блоку од три часа једанпут недељно у току једног семсетра (осми), укупан фонд 45 часова. Број бодова: 4 Курс се одвија кроз интерактивну наставу и практични рад студената.
Обавезе студената: • активно учешће у реализацији наставе учешћем у дискусионим групама, решавању задатака, браинстормингу и другим интерактивним методама рада • израда домачих радова: планирање и реализација појединих метода и техника на различитим садржајима и циљним групама • израда плана интерактивне наставе за једну наставну јединицу или једну тему обуке • јавна реализација једнеог наставног часа или једне теме обуке
Начин оцењивања рада и резултата: Прачење активности студената током реализације курса (активно учешће на часу, израда задатака, презентације) кроз самоевалуацију, евалуацију групе и наставничку евалуацију. Завршну оцену чини: оцена активности током курса (30%), оцена сценарија наставног часа или теме(30%) и оцена реализације наставног часа.(40%)
План курса:

1. недеља
- - Уводни час
Међусобно упознавање и формирање група.Упознавање са програмом, правима и обавезама и начином оцењивања. Упитник о очекивањима студената.

2. недеља
предавање - Појам интерактивне наставе
Разлози и полазишта интерактивне наставе. Функције образовања. Природа учења. Стилови учења.

3. недеља
предавање - Типови активности у интерактивној настави
Типови активности по функцијама. Врсте метода и техника.

4. недеља
вежбе - Поједине методе у интерактивној настави
Метод дискусионе групе, браинсторминг, округли сто.

5. недеља
предавање - Поједине методе у интерактивној настави
Метод дискусије.Повратна информација. Пројектни задаци.

6. недеља
предавање - Поједине технике у интерактивној настави,
"Пирамида".Рад у пару. Технике спаривања.

7. недеља
вежбе - Реализација појединих метода

9. недеља
вежбе - Кооперативно учење
Типови учења.Појам кооперативног учења. Начини подстицања позитивне међузависности у групи.

10. недеља
предавање - Планирање инерактивне наставе
Димензије планирања: познавање групе; постављање циљева; избор метода; логистика. Израда синопсиса активности.

11. недеља
предавање - Релизација инерактивне наставе
Димензије реализације. Улоге водитеља

12. недеља
предавање - Систем подршке
Проблеми и подршка у реализацији. Подршка као трећа компонента интерактивне наставе: фокусне групе, пројектни задаци, мониторинг.

13. недеља
- - Јавни час
Реализација часа или теме обуке применом интерактивног модела.

14. недеља
- - Јавни час
Реализација часа или теме обуке применом интерактивног модела.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Павловић-Бренеселовић,Д., Павловски,Т. (2000) Интерактивна обука, ИПА, Београд
• Роедерс,П. (2003), Интерактивна настава, ИПА,Београд
• JohnsonW., Јоhnson,R.Т. (1989), Cooperation and Competition: Тheory and research, Еdina (МN): Interaction Book Company
Приручни материјал за наставу
↑↑↑