Pedagogija

Методологија педагошких истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Предмет проучавања методологије педагогије.Предметно-методолошка повезаност педагогије са другим наукама.Развој методологије педагогије у Југославији.Тумачење односа међу неким битним методолошким појмовима. Епистемолошко-методолошке особености сазнавања у области образовања и васпитања.Циљеви научног истраживања. Природа и могућности утврђивања закона у друштвеним наукама, у педагогији. Теорија и истраживање. Плурализам парадигми у педагогији.Позитивизам у истраживању образовања и васпитања.Критичка теорија у истраживању образовања и васпитања.Квалитативна и квантитативна истраживања у педагогији. Специфичности и домети појединих врста истраживања. Дескриптивна и каузална истраживања у педагогији.Нове тенденције у развоју методологије друштвених наука и методологије педагогије.Оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања.
Циљ изучавања предмета: упознавање са основним епистемолошко-методолошким оријентацијама у педагогији; упознавање са врстама, циљевима, методама и организацијом научног истаживања; оспособљавање за уочавање проблема за истраживање у васпитној пракси и израду пројекта; оспособљавање за израду и примену инструмента и реализацију истраживања;
Облици наставе: предавања, вежбе, семинари (анализе, саопштења и извештаји, дискусије), истраживачки рад – израда пројекта и реализација истраживања, тимски рад, индивидуалне консултације, менторски рад.
Обавезе студената: редовно похађање наставе (предавања, вежби, семинара), припремање за наставу и активно учествовање у њој приказ и анализа једног истраживања (примењене методологије и добијених резултата) избор проблема за истраживање, образложење теме и израда и одбрана пројекта истраживања конструкција (израда) истраживачких инструмената и провере односно утврђивања њихових метријских карактеристика избор и образложење узорка, израда плана прикупљања и обраде података и анализе (квантитативне и квалитативне) резултата истраживања израда извештаја о обављеном истраживању и презентација резултата истраживања учешће у дискусији (о пројектима и извештајима других студената и о другим темама о којима се на часу води расправа)
Постојећи курсеви:
↑↑↑