Psihologija

Курс:
Психологија индивидуалних разлика: виши курс (Psychology of Individual Differences: Advanced Course)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1.Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и плаузибилни ендофенотипови, 2.Савремене методе у истраживању индивидуалних разлика, 3.Еволуција и индивидуалне разлике, 4.Систем за бихејвиоралну активацију (екстраверзија), 5.Систем за бихејвиоралну инхибицију (страх, анксиозност, неуротицизам) и регулацију реакција на стрес, 6.Систем за регулацију реакција напада (агресивност), 7.Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност), 8.Систем бихејвиоралне флексибилности/ригидности, 9.г-фактор, групни фактори и метакогниција, 10.Самопоимање и самоевалуација, 11.Генетска/ срединска детерминисаност понашања, 12.Психологија индивидуалних разлика и ментални поремећаји
Циљ изучавања курса: •Усвајање информација које репрезентују продубљеније знање у овој области •Разумевање формалне, апстрактне и логичке структуре проблема и напреднијих методских средстава у овој дисциплини и то у контексту логичке структуре науке •Усвајање напреднијих методских знања и вештина у овој научној дисциплини (рад са тестовима, инвентарима и скалама; креирање истраживачких нацрта, употреба напреднијих статистичких метода) •Способност квалификоване синтезе знања из оних научних дисциплина без којих се не може замислити успешан развој психологије индивидуалних разлика (неуронауке, мултиваријационе статистичке методе, генетика понашања и сл.) •Способност квалификованог усменог и писменог аргументовања за и против одређеног гледишта у овој дисциплини •Способност критичке евалуације садржаја научне продукције у овој дисциплини •Стварање критичке свести о моћима и ограничењима методско-техничких средстава ове научне дисциплине
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио следеће курсеве: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1 и 2, Физиологија нервног система, Биолошка психологија, Психологија индивидуалних разлика, Психометрија и Психологија интелигенције. Корисна су знања из следећих курсева: Когнитивна психологија, Увод у развојну психологију, Психологија учења, Психологија памћења и мишљења, Социјална перцепција и интеракција, Неуропсихологија и Принципи психолошког тестирања
Облици наставе: •Предавања (13 x 2) 26 сати •Вежбе (13 x 2) 26 сати •Семинарски рад 26 сати •Нацрт 16 сати •Испитивање тестом личности/интелигенције или конструкција неког мерног инструмента) и писање извештаја: 16 сати •Рецензирање радова 10 сати •Припрема испита 60 сати Укупно: 180 сати
Обавезе студената: •Обавезно присуствовање предавањима и вежбама •Семинарски рад •Рецензија семинарског рада колеге •Излагање и дискусија изабране теме •Испитивање тестом личности/интелигенције и писање извештаја •Израда нацрта истраживања
Начин оцењивања рада и резултата: •Активно учешће у дискусијама на предавањима и вежбама – 10% •Семинарски рад – 20% •Рецензирање семинарских радова колега – 10% •Излагање и дискусија изабране теме – 10% •Извештај са испитивања тестом личности/интелигенције (конструкција мерног инструмента) – 10% •Нацрт истраживања – 10% •Усмени испит – 30%
План курса:

1. недеља
предавање - Генератори индивид. разлика, таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова
•Представљање, упознавање са структуром предмета и испита, наставницима, обавезама и литературом •Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова

1. недеља
вежбе - Генератори индивид. разлика, таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова
Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова

2. недеља
предавање - Савремене методе у истраживању индивидуалних разлика
•Истраживачки нацрти •Статистичке методе •Психофизиолошке методе (ЕЕГ, евоцирани потенцијали, ПЕТ, електродермална активност, кардиоваскулана активност, ЦТ, МРИ, фМРИ) •Неурофармаколошки метод

2. недеља
вежбе - Избор теме за семинарски рад и избор релевантне литературе
•Утврђивање тема и избор чланака •Утврђивање структуре семинарског рада

3. недеља
предавање - Еволуција и индивидуалне разлике
•Методе •Контроверзне теме •Преживаљавање, спаривање, родитељство и живот у групи •Доприноси еволуционе психологије психологији индивидуалих разлика
Литература: Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). On the Universality of Human Nature and the Uniqueness of the Individual: The Role of Genetics and Adaptation. Journal of Personality, 58: 18-67

3. недеља
вежбе - Израда нацрта истраживања – избор проблема и методологије (менторски рад)
•Утврђивање истраживачких питања •Утврђивање елемената нацрта које студент треба да развије

4. недеља
предавање - Систем за бих. активацију и систем за бих. флексибилност
•Историјски преглед система за само-стимулацију •Факторско-аналитичке студије •Природа конзуматорног понашања евоцираног системом за бих. активацију •Неуродинамика система за самостимулацију •Улога система за бих. активацију у учењу и памћењу •Бих. сисем активације и делузионо понашање •Бих.флексибилност/ригидност и ставови/ интересовања/ вредности •Улога ових система у цвкодневном понашању људи (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

4. недеља
вежбе - Систем за бих. активацију и систем за бих. флексибилност: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

5. недеља
предавање - Систем за бих. инхибицију и регулацију реакција на стрес
•Преклинички модели изучавања страха •Факторско-аналитичке студије •Базични мождани систем за генерисање страха •Неуродинамика система за бих. инхибицију •Систем за бих. инхибицију и учење •ХПА (Хипоталамо-питуитарно-адренална) оса •Стрес и метаболизам •Глукокортикоидни рецептор •Генетски полиморфизми и стрес •Улога ових система у свакодневном понашању људи(задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

5. недеља
вежбе - Систем за бихејвиоралну инхибицију и регулацију реакција на стрес: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

6. недеља
предавање - Систем за регулацију реакција напада (агресивност)
•Таксономије агресивности •Факторско-аналитичке студије •Улога срединских и социјалних варијабли у генерисању агресивности •Базични мождани системи за генерисање агресивности •Неуродинамика система за регулацију напада •Улога система за бихејвиоралну флексибилност/ригидност и система за регулацију реакција напада у понашању људи и њиховом свакодневном прилагођавању (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

6. недеља
вежбе - Систем за регулацију реакција напада (агресивност): мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

7. недеља
предавање - Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност)
•Историјски преглед система за интеграцију регулативних функција •Факторско-аналитичке студије •Базични мождани системи који учествују у интеграцији регулативних функција •Неуродинамика система за интеграцију регулативних функција •Улога система за интеграцију регулативних функција у понашању људи и њиховом свакодневном прилагођавању (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

7. недеља
вежбе - Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност): мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

8. недеља
предавање - Самопоимање и самоевалуација 1
•Историјски преглед истраживања самопоимања и самоевалуације •Факторско-аналитичке студије

8. недеља
вежбе - Самопоимање и самоевалуација 1: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

9. недеља
предавање - Самопоимање и самоевалуација 2
•Локус контроле, одбрамбени механизми и самопоимање •Самопоимање и разноврсни бихејвиорални корелати

9. недеља
вежбе - Самопоимање и самоевалуација 2: мерење
•Упознавање са резултатима добијеним на различитим групама

10. недеља
предавање - g-фактор, групни фактори и метакогниција
•g и групни фактори •хеуристике у закључивању, метакогниција и индивидуалне разлике
Литература: Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)

10. недеља
вежбе - Излагање и дискусија семинарског рада
Излагање семинарских радова (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

11. недеља
предавање - Генетска/ срединска детерминисаност понашања
•Популациона генетика •Квантитативна генетска теорија •Кванитативне генетске методе: понашање животиња, породичне студије људског понашања, студије близанаца и адопционе студије •Доприноси беихејвиоралне генетике психологији индивидуалих разлика
Литература: Plomin, R., DeFries, J.C. & McClearn (1990). Behavioral Genetics: A primer. New York: Freeman and company (odabrana poglavlja).

11. недеља
вежбе - Излагање и дискусија семинарског рада
Излагање семинарских радова (Поwерпоинт презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
предавање - Излагање и дискусија резултата тестирања (или конструкције мерног инструмента)
•Излагање резултата тестирања, или конструкције мерног инструмента (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
вежбе - Излагање и дискусија нацрта истраживања
•Излагање нацрта истраживања (Поwерпоинт презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

13. недеља
предавање - Психологија индивидуалних разлика и ментални поремећаји
•Димензионално и категоријално схватање менталних болести •Природа менталних болести и таксометријски модели •Друге емпиријске парадигме у истраживању природе менталних поремећаја •Карактеристике постојећих система за класификацију менталних обољења и вероватне карактеристике будућих •Досадашњи резултати емпиријских истраживања менталних поремећаја у смислу њиховог адекватнијег опојмљења као димензија или категорија
Литература: Meehl, P.E. (1995). Bootstraps Taxometrics: Solving fhe Classification Problem in Psychopahology. American Psychologist, 50: 266-275.
Widiger, T. A. & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition. Journal of Abnormal Psychology, 114: 494-504.

13. недеља
вежбе - Психологија индивидуалних разлика и ментални поремећаји: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press (odabrana poglavlja).
Hogan, R., Hogan, J. & Roberts B. W. (1996). Personality Measurement and Employment Decisions: Questions and Answers. American Psychologist, 51:469-477
↑↑↑