Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Одређење теме
Основни појмови Основне теоријске парадигме Основне нозолошке одреднице

2. недеља
предавање - Симболичка функција у дијагностичком и терапијском контексту
Клинички релевантни показателји ефективности симболичке функције Дефицијентност симболичке функције као индикатор нивоа патолошке структурисаности субјекта

3. недеља
предавање - Функција фантазма у терапијском и дијагностичком контексту
Когниција и фантазам Појам ментализације Рудиментарне функције класификовања Примитивни механизми менталног функционисања

4. недеља
предавање - Дијагностички и терапијски статус примитивних (нементализованих) стања
Појам гама стања Евакуација/имплозија сировог афекта

5. недеља
предавање - Постструктуралистичка лингвистика и клиничка херменеутика 1
Лакан

6. недеља
предавање - Постструктуралчистичка лингвистика и клиничка херменеутика 2
Рикер

7. недеља
предавање - Постструктуралчистичка лингвистика и клиничка херменеутика 3
Дерида

8. недеља
предавање - Херменеутика фантазма 1
Клинички релевантни проблеми разумевања семиотике представног

9. недеља
предавање - Херменеутика фантазма 2
Питање односа између пројекције и конструкције

10. недеља
предавање - Херменеутика фантазма 3
Иконичко и текстуално Снови у клиничкој пракси

11. недеља
предавање - Тело и значење у херменеутичкој ситуацији
Бахтин Лакан Дамасио

12. недеља
предавање - Проспективни и ретроспективни аспекти клиничке херменеутике
Синхронија и дијахронија у клиничкој ситуацији Питање стабилности значења

13. недеља
предавање - Етичка питања
Појам скотома Питање идеологије Појам одговорности
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Beatmen A & Fonagy P., Psychotheraphy for Borderline Personal Disorder. Mentalization-Based Treatment, Oxford University Press 2000
Damasio A., The Feeling of What Happens. Body, Emotion and the Making of Consciousness, Vintage 2000.
Jakobson, R. "Dva aspekta jezika i dva tipa afaticnih smetnji", Jacobson, R. i Halle, M.,m Temelji jezika,Globus, Zagreb 1988.
Kristeva, J. "Childhood language, infantile language", Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art, Columbia University Press 1980, str. 271-294.
Lacan, J., Les psychoses, Le seminaire livre III, Seuil, Paris 1981.
Lacan, J. La relation d'objet, Le seminaire livre IV, Seuil, Parios 1994.
Lacan, J., Encore, Le seminaire livre XX, Seuil, Paris 1975.
↑↑↑