Psihologija

Курс:
Евалуација знања и образовних исхода (осн.)
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Образовање усмерено на исходе образовања (ученичка постигнућа), Појам образовних стандарда, Стандарди образовних постигнућа ученика, Образовне компетенције и садржаји, Национално тестирање ученичких постигнућа, Међународна тестирања образовних постигнућа ученика (PISA и TIMSS), Национални испити, Употреба резултата националних и међународних тестирања за развој образовања, Оцењивање ученика од стране наставника
Циљ изучавања курса: Разумети основне појмове у вези са образовних стандардима и компетенцијама, различитим моделима екстерног и интерног праћења ученичких постигнућа, њиховим добрим странама и ограничењима, као и употребом резултата за развој образовне политике
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (Укупно 26 сати) Вежбе: 2 часа недељно (Укупно 26 сати) Самостални рад: 20 сати Припрема за испит: 48 сати Укупно: 12
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
- Преглед програма курса - Информација о обавезама студената - Договор о раду

1. недеља
вежбе - Уводне вежбе
- Дискусија о темама које се обрађују у оквиру курса - Лична искуства студената са оцењивањем током образовања - Разговор о отвореним питањима студената у вези са израдом самосталног рада

2. недеља
предавање - Образовање усмерено на услове наспрам образовања усмереног на исходе
- коперникански обрт у образовању - услови наспрам исхода - учење наспрам наставе - квалитет и праведност образовања

2. недеља
вежбе - Образовање усмерено на услове наспрам образовања усмереног на исходе
Групна дискусија о образовању које је усмерено на услове и образовању које је усмерено на исходе (карактеристике, добре и слабе стране итд.)

3. недеља
предавање - Стандарди ученичких постигнућа (образовни исходи)
- стандарди услова, стандарди процеса, стандарди образовних постигнућа ученика (исходи) - DeSeCo пројект и процес развоја стандарда ученичких постигнућа (исхода) у земљама ЕУ - Процес развоја стандарда ученичких постигнућа (исхода) у Србији

3. недеља
вежбе - Анализа стандарда образовних постигнућа (исхода)
Анализа и дискусија о стандардима образовних постигнућа (исхода) који су развијени у оквиру DeSeCo пројекта и у Србији

4. недеља
предавање - Екстерни облици испитивања и праћења образовних постигнућа ученика
- национални испити - национална тестирања - међународна тестирања (PISA и TIMSS)

4. недеља
вежбе - Национална и међународна тестирања - исходи који се тестирају
Анализа и поређење исхода који се тестирају у оквиру Националних тестирања у Србији и међународних тестирања као што су PISA и TIMSS

5. недеља
предавање - Национални испити
- Функције националних испита - Примери националних испита из других земаља - Квалификациони испит у Србији - Завршни и матурски испити

5. недеља
вежбе - Квалификациони испит у Србији: дискусија
Анализа Квалификационог испита и дискусија о унапређењу квалитета Квалификационог испита

6. недеља
предавање - Национално тестирање ученика у Србији
- Функције националног тестирања - Примери националних испита из других земаља - Национално тестирање ученика у Србији

6. недеља
вежбе - Анализа резултата Националног тестирања
- Преглед основних налаза добијених у оквиру Националног тестирања - Анализа резултата Националног тестирања - Дискусија о добијеним резултатима и начину њиховог коришћења за унапређење квалитета образовања

7. недеља
предавање - Међународна тестирања ученика (PISA и TIMSS)
- Функције међународног тестирања - Процес усаглашавања стандарда - Поређење две међународне студије: PISA и TIMSS

7. недеља
вежбе - Анализа резултата међународних тестирања (PISA и TIMSS)
- Преглед основних налаза добијених у оквиру међународних студија (PISA и TIMSS) - Анализа резултата добијених у овим студијама - Дискусија о добијеним резултатима и начину њиховог коришћења за унапређење квалитета образовања

8. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања I
- Дефинисање области (субдомена) - Дефинисање дескриптора (кључних знања и вештина) - Писање задатака, типови задатака и »лична карта« задатка - Основне карактеристике доброг задатка

8. недеља
вежбе - Дефинисање области, дескриптора и писање задатака (тренинг)
Тренинг за дефинисање области, дескриптора и писање задатака

9. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања II
- Композиција тестова - Некомплетни дизајн - Линковање тестова - Дистрибуција тестова у одељењу - Конструкција узорка

9. недеља
вежбе - Писање задатака и контрола квалитета (тренинг)
Тренинг за писање задатака и контролу квалитета задатака

10. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања III
- Планирање теренског рада - Селекција и припрема администратора и координатора - Процедура рада у школи

10. недеља
вежбе - Организација тестирања у школи (тренинг)
Тренинг за организацију тестирања у школи

11. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања IV
- Кодирање и оцењивање - Обрада података (IRT)

11. недеља
вежбе - Формулисање предлога за унпређење квалитета образовања (дискусија)
Формулисање предлога за унапређење образовне политике на основу резултата националног и међународног тестирања (дискусија резултата)

12. недеља
предавање - Школско оцењивање усмерено на развој ученика I
- Основне функције оцењивања - Принципи оцењивања - Оцењивање ученика засновано на стандардима образовних постигнућа (исходима)

12. недеља
вежбе - Школско оцењивање (тренинг)
Тренинг за школско оцењивање које је усмерено на праћење напредовања ученика у односу на дефинисане стандарде ученичких постигнућа

13. недеља
предавање - Школско оцењивање усмерено на развој ученика II
- Формативно и сумативно оцењивање - Оцењивање као интегрални део наставног процеса (планирање, праћење, регистровање, извештавање о напредовању, евалуација квалитета и ефикасности наставе) - Описно оцењивање и описне оцене

13. недеља
вежбе - Школско оцењивање (тренинг)
Тренинг за школско оцењивање умерено на развој ученика (формативно оцењивање)

14. недеља
- - Припрема за испит
Консултације са студентима о питањима која су им остала отворена током курса

15. недеља
- - Испит
Студенти полажу испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хавелка, Н., Бауцал, А., Плут, Д., Матовић, Н., Павловић-Бабић, Д. (2002). Систем за праћење и вредновање квалитета образовања: предлог промена и иновација. У: Т. Ковач-Церовић, Л. Левков (Едс), Квали
Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А. (2003). Оцењивање за развој ученика. Министарство за просвету и спорта Републике Србије и Центар за евалуацију, Београд
Rychen, D.S., & Salganik, L.H. (2001). Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Gottingen (www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.html) – одабрани делови
------ (2004). Learning for Tommorrow’s World – First Results from PISA 2003. OECD, Paris (www.oecd.org/pisa) – одабрани делови
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzales, E.J., & Chrostowski, S.J. (2004). TIMSS 2003 International Mathematics Report. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, Chestnut Hill, MA (isc.
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzales, E.J., & Chrostowski, S.J. (2004). TIMSS 2003 International Science Report. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, Chestnut Hill, MA (isc.bc.e
Општа допунска литература
----- (2001). Common European Framework of Reference for Language: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press, Cambridge, UK
Kellaghan, T., & Greaney, V. (2001). The Globalisation of Assessment in the 20th Century. Assessment in Education, Vol. 8, No. 1, 87-102
Lowe, J. (2000). International Examinations: the new credentialism and reproduction of advantage in a globalising world. Assessment in Education, Vol. 7, No. 3, 363-377
↑↑↑