Psihologija

Курс:
Понашање потрошача и маркетинг (осн.)
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у маркетинг - основни појмови управљања маркетингом, суштина концепције маркетинга, улога маркетинга у организацијама и друштву, стратешки маркетинг и менаџмент, планирање маркетинг-стратегије, маркетинг као мултидисциплинарно поље, интегритет и етичност психолога у маркетингу, специјалне теме. Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација. Понашање потрошача - дефинисање области понашања потрошача, развој и проблеми, маркетиншки поглед на понашање потрошача, организације потрошача и маркетинг. Варијабле потрошачког понашања. Испитивање потрошача. Психологија маркетиншке комуникације. Пројекти у области маркетинга - Планирање, презентација, реализација, праћење и евалуација пројеката.
Циљ изучавања курса: Темељно упознавање концепата, стручне терминологије, теорија и процедура у практичном раду у области психологије потрошача и маркетинга. Развијање вештина неопходних за почетак практичног рада у области маркетинга, комуникације и истраживања.
Предуслови за полагање: Основе психологије рада, Социјализација, Социјална перцепција
Облици наставе: Предавања, дискусије, вежбе, презентације семинарских радова, прикази истраживачких радова, презентације пројеката.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у маркетинг
Основни појмови управљања маркетингом, суштина концепције маркетинга, улога маркетинга у организацијама и друштву.

1. недеља
вежбе - Увод у маркетинг
Размена – кључни појам. Дискусија.

2. недеља
предавање - Разумевање улоге маркетинга у друштву
Стратешки маркетинг и менаџмент, мултидисциплинарна природа маркетинга, интегритет и етичност психолога у маркетингу.

2. недеља
вежбе - Разумевање улоге маркетинга у друштву
Етичност психолога у маркетингу – дискусија, анализа примера.

3. недеља
предавање - Планирање маркетинг-стратегије
Појам, важност, кораци.

3. недеља
вежбе - Планирање маркетинг-стратегије
Израда маркетинг-стратегије производа. Рад у малим групама. Презентација рада група.

4. недеља
предавање - Посебне области маркетинга
Маркетинг производа, маркетинг у услужним делатностима, интернационални маркетинг, глобални / локални маркетинг, социјални маркетинг, политички маркетинг. Гост на часу – стручњак из праксе.

4. недеља
вежбе - Социјални маркетинг
Социјални маркетинг – анализа случаја, анализа реклама.

5. недеља
предавање - Пројекти у области маркетинга
Планирање пројекта из области социјалног маркетинга.

5. недеља
вежбе - Социјални маркетинг

6. недеља
предавање - Понашање потрошача
Дефинисање области понашања потрошача, развој и проблеми, маркетиншки поглед на понашање потрошача.

6. недеља
вежбе - Понашање потрошача
Улога психологије у понашању потрошача. Рад у групи, дискусија. Гост на часу – психолог из праксе.

7. недеља
предавање - Чиниоци понашања потрошача
Спољашњи чиниоци понашања потрошача - утицај културе, социјални утицаји. Ситуациони утицаји, утицај оглашавања и продајног особља.

7. недеља
вежбе - Чиниоци понашања потрошача

8. недеља
предавање - Интерни чиниоци понашања потрошача
Мотивација, укљученост, ставови, процес одлучивања (прекуповне, куповне и послекуповне одлуке).

8. недеља
вежбе - Интерни чиниоци понашања потрошача
Испитивање потрошачког етноцентризма. Анализа домаћих истраживања. Рад на пројекту.

9. недеља
предавање - Процес одлучивања потрошача
Ситуациони утицаји, одлучивање као решавање проблема, прикупљање информација, евалуација алтернатива, послекуповно понашање. Конзумеризам, регулација маркетиншких активности.

9. недеља
вежбе - Конзумеризам и регулација маркетиншких активности
Заштита права потрошача, организације потрошача и маркетинг, информисање потрошача. Дискусија.

10. недеља
предавање - Психологија маркетиншке комуникације
Комуникациони микс - дефиниција, развој, инструменти, постављање стратегије комуникације и интегрисане маркетиншке комуникације

10. недеља
вежбе - Маркетиншка комуникација

11. недеља
предавање - Маркетиншка комуникација
Оглашавање. Лична продаја, унапређење продаје, односи са јавношћу, креативност и маркетиншка комуникација.

11. недеља
вежбе - Маркетиншка комуникација
Постављање стратегије.

12. недеља
предавање - Управљање маркетиншким пројектима
Презентација пројекта. Вођење пројекта. Евалуација пројекта.

12. недеља
вежбе - Маркетиншка комуникација
Планирање интервенција.

13. недеља
предавање - Закључно предавање
Поглед уназад и унапред. Управљање каријером у области маркетинга.

13. недеља
вежбе - Маркетиншка комуникација
Студенти излажу своје пројекте. Питања, дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kotler Philip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja), Zagreb: Mate, 2001.
Petrović I. (2003) Kreiranje sajamskog nastupa i drugih promotivnih aktivnosti, S.Čizmić, V.Kondić,ur. Psihologija rada u formuli uspeha organizacije, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju,177-186
Petrović I. (2000) Promotivne aktivnosti u prodavnici, in Lovreta S. i G. Petković, redaktori, Savremeni trgovac: Pekabetina škola trgovine, Beograd: Pekabeta, str. 268-283.
Petrović I. (2000) Posebni događaji i usluge u prodavnici, in Lovreta S. i G. Petković, redaktori, Savremeni trgovac: Pekabetina škola trgovine, Beograd: Pekabeta, str. 283-291.
Петровић Ивана: Материјал за анализу комуникационих активности на Интернету (Moodle)
Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L.: Ponašanje potrošača, Mate, Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja)
Philip Kotler & Kevin Lane Keller: Marketing menadžment, Data Status, Beograd, 2006. (odabrana poglavlja)
Општа допунска литература
Štajnberger, I, Petrović, I. (1991) Interni marketing - klima i kultura organizacije, Direktor, decembar.
Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi, DEPH, Zagreb, 1980.
Так Мери: Како бирамо, Нолит, Београд, 1979.
Hanry Harry: Šta potrošač želi, Privredni pregled, Beograd, 1966.
Петковић Горан: Позиционирање трговинских предузећа, Београд: Чигоја штампа, 1995.
↑↑↑