Psihologija

Курс:
Квалитативна истраживања - виши курс (докт.)
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: - интерпретативна методолошка парадигма - историјске и теоријске претпоставке и импликације квалитативне парадигме - истраживачки нацрти - методе прикупљање и анализе квалитативних података - процена квалитета квалитативних истраживања
Циљ изучавања курса: - продубљивање знања из интерпретативне парадигме - развијање осетљивости за проблеме квалитативних истраживања - оспособљавање за извођење квалитативних истраживања
Предуслови за полагање: - квалитативна истраживања на основним студијама - историја психологије
Облици наставе: - предавања - семинарски радови - излагање на часу
План курса:

1. недеља
предавање - Преглед курса, литература; истраживачка интересовања
Преглед курса, литература; истраживачка интересовања, задаци

2. недеља
предавање - Студије науке; социјална историја квалитативних истраживања

3. недеља
предавање - Теоријске основе квалитативних истраживања

4. недеља
предавање - Епистемолошки проблеми квалитативних истраживања

5. недеља
предавање - Критеријуми избора квалитативних истраживања

6. недеља
предавање - Истраживачки нацрти за пилот студију
Истраживачки нацрти

7. недеља
предавање - Дефинисање истраживачких проблема

8. недеља
предавање - Методе прикупљања података

9. недеља
предавање - Анализа података

10. недеља
предавање - Анализа података - наставак

11. недеља
предавање - Интерпретација налаза

12. недеља
предавање - Критеријуми квалитета квалитативних истраживања

13. недеља
предавање - Извештаји

14. недеља
предавање - Извештаји - наставак

15. недеља
предавање - Евалуација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Camic, P. et al. (2003). Qualitative research in psychology, Washington, APA, str. 3-112, 243-273, 275-297.
Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design. London, Sage, str. 73-91.
Danziger, K. (1985). The methodological imperative in psychology. Philosophy of the Social Sciences, 1985, 15, str. 1-13.
Kvale, S.(2006). Dominaнce through Interviews and Dialogues. Qualitative Inquiry, 2006, 10. str. 1-21.
Lincoln, Y. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative Inquiry, 1995, 1 (3), str. 275-289.
Mason (1996). Qualitative researching. London, Sage. str. 1-175
Polkinghorne, D. Narrative knowing and the human sciences. New York, State Univ. of N, Y. Press. str. 101-123.
Јовановић, Г. (2008). Социјална епистемологија квалитативних истраживања. У: Метатеоријске основе квалитативних истраживања (прир. Д. Стојнов), Београд: Цептер, стр. 77-118.
Фуко, М. (1969/1998). Археологија знања. Београд, Плато. стр. 5-85
Хабермас, Ј. (1968/1975). Сазнање и интерес. Београд, Нолит. стр. 181-233.
Jovanović, Gordana: Toward a social history of qualitative research. History of the Human Sciences, 2011, Vol. 24 (2): 1-27.
Ricoeur, P.(1981/1998) Hermeneutics and the human sciences (J. Thompson, Ed, Trans.)1. The task of hermeneutics (43-62) 2. Hermeneutics and the critique of ideology (63-100). Cambridge: CUP.
↑↑↑