Psihologija

Курс:
Евалуација знања и образовних исхода (Educational standards and assessment)
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Образовање усмерено на исходе образовања (ученичка постигнућа), Појам образовних стандарда, Стандарди образовних постигнућа ученика, Образовне компетенције и садржаји, Национално тестирање ученичких постигнућа, Међународна тестирања образовних постигнућа ученика (PISA и TIMSS), Национални испити, Употреба резултата националних и међународних тестирања за развој образовања, Оцењивање ученика од стране наставника
Циљ изучавања курса: По завршеном курсу студенти ће разумети важност стандарда образовних постигнућа и систематског праћења њихове остварености за квалитетан и ефикасан образовни систем. Студенти ће стећи основне појмове у вези са образовних стандардима, образовним компетенцијама и садржајима, различитим моделима екстерног и интерног праћења ученичких постигнућа, њиховим добрим странама и ограничењима, као и употребом резултата од за унапређење квалитета образовања. Студенти ће стећи основне вештине осмишљавања тестирања ученичких постигнућа (формулисање дескриптора, прављење задатака, композиција тестова, спровођење тестирања, обрада података, формулисање препорука).
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови. Корисна су знања из следећих курсева: Психологијa учења и наставе, Методологијa психолошких истраживања, Статистика у психологији I и II, Психометрија и Принципи психолошког тестирања
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (Укупно 26 сати) Вежбе: 2 часа недељно (Укупно 26 сати) Самостални рад: 20 сати Припрема за испит: 48 сати Укупно: 120 сати
Обавезе студената: Активно учествовање на предавањима и вежбама Самостални рад
Начин оцењивања рада и резултата: Самостални рад – 40% Усмени део испита – 60%
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
- Преглед програма курса - Информација о обавезама студената - Договор о раду

1. недеља
вежбе - Уводне вежбе
- Дискусија о темама које се обрађују у оквиру курса - Лична искуства студената са оцењивањем током образовања - Разговор о отвореним питањима студената у вези са израдом самосталног рада

2. недеља
предавање - Образовање усмерено на услове наспрам образовања усмереног на исходе
- коперникански обрт у образовању - услови наспрам исхода - учење наспрам наставе - квалитет и праведност образовања

2. недеља
вежбе - Образовање усмерено на услове наспрам образовања усмереног на исходе
Групна дискусија о образовању које је усмерено на услове и образовању које је усмерено на исходе (карактеристике, добре и слабе стране итд.)

3. недеља
предавање - Стандарди ученичких постигнућа (образовни исходи)
- стандарди услова, стандарди процеса, стандарди образовних постигнућа ученика (исходи) - DeSeCo пројект и процес развоја стандарда ученичких постигнућа (исхода) у земљама ЕУ - Процес развоја стандарда ученичких постигнућа (исхода) у Србији

3. недеља
вежбе - Анализа стандарда образовних постигнућа (исхода)
Анализа и дискусија о стандардима образовних постигнућа (исхода) који су развијени у оквиру DeSeCo пројекта и у Србији

4. недеља
предавање - Екстерни облици испитивања и праћења образовних постигнућа ученика
- национални испити - национална тестирања - међународна тестирања (PISA и TIMSS)

4. недеља
вежбе - Национална и међународна тестирања - исходи који се тестирају
Анализа и поређење исхода који се тестирају у оквиру Националних тестирања у Србији и међународних тестирања као што су PISA и TIMSS

5. недеља
предавање - Национални испити
- Функције националних испита - Примери националних испита из других земаља - Квалификациони испит у Србији - Завршни и матурски испити

5. недеља
вежбе - Квалификациони испит у Србији: дискусија
Анализа Квалификационог испита и дискусија о унапређењу квалитета Квалификационог испита

6. недеља
предавање - Национално тестирање ученика у Србији
- Функције националног тестирања - Примери националних испита из других земаља - Национално тестирање ученика у Србији

6. недеља
вежбе - Анализа резултата Националног тестирања
- Преглед основних налаза добијених у оквиру Националног тестирања - Анализа резултата Националног тестирања - Дискусија о добијеним резултатима и начину њиховог коришћења за унапређење квалитета образовања

7. недеља
предавање - Међународна тестирања ученика (PISA и TIMSS)
- Функције међународног тестирања - Процес усаглашавања стандарда - Поређење две међународне студије: PISA и TIMSS

7. недеља
вежбе - Анализа резултата међународних тестирања (PISA и TIMSS)
- Преглед основних налаза добијених у оквиру међународних студија (PISA и TIMSS) - Анализа резултата добијених у овим студијама - Дискусија о добијеним резултатима и начину њиховог коришћења за унапређење квалитета образовања

8. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања I
- Дефинисање области (субдомена) - Дефинисање дескриптора (кључних знања и вештина) - Писање задатака, типови задатака и »лична карта« задатка - Основне карактеристике доброг задатка

8. недеља
вежбе - Дефинисање области, дескриптора и писање задатака (тренинг)
Тренинг за дефинисање области, дескриптора и писање задатака

9. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања II
- Композиција тестова - Некомплетни дизајн - Линковање тестова - Дистрибуција тестова у одељењу - Конструкција узорка

9. недеља
вежбе - Писање задатака и контрола квалитета (тренинг)
Тренинг за писање задатака и контролу квалитета задатака

10. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања III
- Планирање теренског рада - Селекција и припрема администратора и координатора - Процедура рада у школи

10. недеља
вежбе - Организација тестирања у школи (тренинг)
Тренинг за организацију тестирања у школи

11. недеља
предавање - Процедура реализације Националног тестирања IV
- Кодирање и оцењивање - Обрада података (IRT)

11. недеља
вежбе - Формулисање предлога за унпређење квалитета образовања (дискусија)
Формулисање предлога за унапређење образовне политике на основу резултата националног и међународног тестирања (дискусија резултата)

12. недеља
предавање - Школско оцењивање усмерено на развој ученика I
- Основне функције оцењивања - Принципи оцењивања - Оцењивање ученика засновано на стандардима образовних постигнућа (исходима)

12. недеља
вежбе - Школско оцењивање (тренинг)
Тренинг за школско оцењивање које је усмерено на праћење напредовања ученика у односу на дефинисане стандарде ученичких постигнућа

13. недеља
предавање - Школско оцењивање усмерено на развој ученика II
- Формативно и сумативно оцењивање - Оцењивање као интегрални део наставног процеса (планирање, праћење, регистровање, извештавање о напредовању, евалуација квалитета и ефикасности наставе) - Описно оцењивање и описне оцене

13. недеља
вежбе - Школско оцењивање (тренинг)
Тренинг за школско оцењивање умерено на развој ученика (формативно оцењивање)

14. недеља
- - Припрема за испит
Консултације са студентима о питањима која су им остала отворена током курса

15. недеља
- - Испит
Студенти полажу испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хавелка, Н., Бауцал, А., Плут, Д., Матовић, Н., Павловић-Бабић, Д. (2002). Систем за праћење и вредновање квалитета образовања: предлог промена и иновација. У: Т. Ковач-Церовић, Л. Левков (Едс), Квалитетно образовање за све. МПС, Београд
Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А. (2003). Оцењивање за развој ученика. Министарство за просвету и спорта Републике Србије и Центар за евалуацију, Београд
Rychen, D.S., & Salganik, L.H. (2001). Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Gottingen (www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.html) – одабрани делови
------ (2004). Learning for Tommorrow’s World – First Results from PISA 2003. OECD, Paris (www.oecd.org/pisa) – одабрани делови
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzales, E.J., & Chrostowski, S.J. (2004). TIMSS 2003 International Mathematics Report. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, Chestnut Hill, MA (isc.bc.edu/timss2003) – одабрани делови
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzales, E.J., & Chrostowski, S.J. (2004). TIMSS 2003 International Science Report. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, Chestnut Hill, MA (isc.bc.edu/timss2003) – одабрани делови
Општа допунска литература
----- (2001). Common European Framework of Reference for Language: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press, Cambridge, UK
Kellaghan, T., & Greaney, V. (2001). The Globalisation of Assessment in the 20th Century. Assessment in Education, Vol. 8, No. 1, 87-102
Lowe, J. (2000). International Examinations: the new credentialism and reproduction of advantage in a globalising world. Assessment in Education, Vol. 7, No. 3, 363-377
↑↑↑