Sociologija

 • Економска социологија
  Одрживи развој
  Родни односи
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београда
  (тема: Интереси и односи моћи у деловању радне организације-становиште jeffrez pfeffer-а)
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Теорија револуције и историјска пракса-прилог проблематици марксистичке теорије друштвеном развоју)
 • 2005 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Пост-социјалистичка трансформација и социо-економске стратегије домаћинстава и појединаца у Србије)
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА РАДА)
 • 1996 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА РАДА)
 • 2005 -  NVO SeConS – grupa za razvojnu inicijativu  (Predsednica)
 • 2013 -  Уредница часописа "Социологија"  (чланство)
 • 2011 -  2013 - Истраживање преваленце родно заснованог насиља према женама у БиХ
  УНФПА (Припрема теоријске основе истраживања, методологије, анализа и израда студије)
 • 2011 -  2016 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду (Учешће у изради методологије истраживања, анализе, публиковање радова)
 • 2010 -  2010 - Мапирање породичног насиља према женама у Централној Србији
  Управа за родну равноправност Републике Србије (Припрема теоријске основе и методологије истраживања, анализе и израда студије)
 • 2012 -  2013 - Консултације о приоритетима развоја за развојну агенду Уједињених нација након 2015
  Програм за развој Уједињених нација (Израда методологије истраживања, анализе и израда извештаја о перцепцији развојних приоритета)
 • 2011 -  2012 - Ставови према родним улогама у Републици Српској
  Центар за друштвена истраживања, БиХ (Припрема теоријског оквира и методологије истраживања, анализе и израда студије)
 • 2011 -  2012 - Полазно истраживање о предузетништву жена у Србији
  UN Women (Приупрема теоријске основе и методологије истраживања, анализа, израда студије)
 • 2013 -  2016 - Одрживи развој златиборског региона: потенцијали и ограничења локалног територијалног капитала
  ИСИФФ Београд, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES Naziоnale, Италија (рипрема теоријског и методолошког оквира истраживања, анализе, публиковање радова)
 • 2012 -  2013 - Мапирање нерегуларних миграција преко територије земаља Западног Балкана
  Међународна организација за миграције (Израда методологије прикупљања података, координација истраживања, анализа и публиковање извештаја)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑