Sociologija

Курс:
Основе филозофије и методологије науке (осн.)
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
др Милош Аџићдоцент
др Александар Добријевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Прву половину курса чини обрада одабраних проблема философије и нормативне методологије науке: одређење науке и методологије, саставни делови научног метода, аргументација у философији, појам науке, однос науке и философије, класификација наука, јединство метода, научни проблеми и хипотезе, раст знања у науци, научне чињенице, теорије и системи, индуктивно и дедуктивно закључивање итд. Друга половина курса је посвећена философским и методолошким аспектима социолошких теорија, а у оквиру ње се обрађују теме као што су: потенцијали и ограничења појединих метода, развојност метода и истраживачких техника, институционални и теоријски развој науке, појам научне парадигме, правци и оријентације у философији друштвених наука, однос систематике и историје науке итд.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да се упознају са главним методолошким категоријама које су на делу у емпиријским наукама, а првенствено друштвеним (пре свега, у социологији), што подразумева овладавање основним фондом философских и, посебно, методолошких појмова.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом. Пошто се предмет слуша у првом семестру, студент једино мора бити уписан на прву годину студија.
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе. На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Staniša Novaković, Uvod u opštu metodologiju i istorija metodološke misli, Beograd, 1994.
↑↑↑