Sociologija

Курс:
Методе и технике наставног рада (мастер)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Савремени модели наставе као оквир за избор наставних метода: Полазишта за конципирање савремене наставе: сазнања о учењу, захтеви образовању данас и функције наставе, педагошки одговори на различитости и школски неуспех. Савремени дидактички принципи: активност ученика, заснивање на искуству, значај мотивације и атмосфере узајамног поштовања, индивидуализација и диференцијација у настави, образовање кроз сарадњу. Наставне методе као оквир за поучавање – учење и као комуникацијски оквир у настави. Улоге наставника у савременој настави: наставник као планер, фацилитатор, медијатор... Планирање наставе: Оријентири за планирање наставе (ученици, циљеви, садржаји, исходи, друштвени контекст). Однос циљева, садржаја и начина реализације наставе. Наставне стратегије, облици организације, методе и технике наставе. Критеријуми за избор метода и техника рада у настави. Различити типови активности: загревајуће, уводне, градивне, завршне. Артикулација активности у току наставног процеса: од евокације до рефлексије. Планирање, реализација, праћење и подршка као компоненте наставе и њихов међусобни однос. Изазови у реализацији интерактивне наставе. Практична настава: Учење кроз учешће у интерактивној настави и испитивању сопственог искуства; планирање наставних активности уз употребу интерактивних и кооперативних метода и техника; реализација наставног часа или кратке обуке на различитим садржајима и са различитим циљним групама; учешће у евалуацији ефеката реализованих активности; вођење портфолиа.
Циљ изучавања курса: разумевање полазишта за конципирање савремене наставе и оспособљавање за планирање, реализацију и евалуацију интерактивне наставе.
Предуслови за полагање: положени предмети Психологија за наставнике и Основе педагогије са дидактиком, или њихово истовремено похађање.
Облици наставе: предавања, дискусије и дебате, образовне радионице, решавање проблема у симулираним ситуацијама, играње улога, анализе текстова и докумената, међусобно подучавање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kiper,H., Mischke,W. (2008) Uvod u opću didaktiku, Zagreb: Educa, 82-86; Јенсен, Е. (2003) Супер-настава, Едука: Загреб; Kyriacou (2001) Temeljna nastavna umijeća, Educa: Zagreb; Роедерс, П. (2003) Интерактивна настава, ИПА: Београд; Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски, Т. (2000) Интерактивна обука, ИПА: Београд; Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja, Educa: Zagreb; Приручни материјали за наставу овог предмета
↑↑↑