Sociologija

Курс:
Савремене економске миграције (осн.)
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићасистент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс савремене економске миграције се састоји од два часа предавања и два часа вежби недељно. На предавањима ће се студенти упознати са специфичностима савремених миграционих токова, али и са основним карактеристикама ранијег кретања становништва. Такође, студентима ће бити објашњени и разграничени основни појмови који се користе у студијама миграција, као и теорије које се користе као основ њиховог проучавања. Поред навођења основних узрока миграционих кретања биће истакнуте и њихове друштвене, културне и демографске последице. На предавањима ће студентима поред међународних миграција бити представљене и миграције унутар државе које су данас уобичајени феномен. На крају курса биће представљени досадашњи покушаји државних актера да одговоре на миграционе изазове. За практични део курса предвиђено је да се анализом допунске литературе помогне бољем разумевању тема обрађених на предавањима. Студенти ће имати прилике да сами или у групама представе најновије теорије и истраживања из ов
Циљ изучавања курса: Упознавање са савременим миграционим токовима као и са основним појмовима и теоријама које се њима баве. Циљ је да се студенти упознају са проблемима интеграције миграната у друштво дестинације, њиховим положајем на тржишту рада као и питањем идентитета.
Предуслови за полагање: Одслушани курсеви Социјална демографија и Основи социологије рада
Облици наставе: Предавања (два часа недељно) и вежбе (два часа недељно)
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
-упознавање са програмом курса, литературом, садржајем семинара, предиспитним обавезама, испитом

2. недеља
предавање - Историјски приказ миграционих кретања и теорија о транзицији миграција
-истицање и објашњавање четири периода миграционог кретања која се спомињу у литератури, као и објашњење утицаја глобализацијских токова на ток и смер миграција

2. недеља
вежбе - Приступ савременим миграцијама
приказ утицаја глобализације на миграције као и промене перспективе у њиховом проучавању

3. недеља
предавање - Основни појмови, типологија и теорија о миграцијама
-студенти се упознају са појмовима попут имиграције, емиграција, трајне миграције, циркуларне миграције, дневне миграције, добровољне и принудне миграције, дијаспора и аутохтоно становништво. На овом часу је предвиђено и представљање савремених теорија попут макроекономске теорије, неокласичне микроекономске теорије, НЕЛМ, структурални приступ..

3. недеља
вежбе - Савремене теорије у проучавању миграција
-Истичу се све теорије које су поменуте на предавањима уз нагласак на мрежном приступу разумевања миграција

4. недеља
предавање - Карактеристике савремених миграциија
-Важно је разумети да миграције више нису трајни процес и да се ретко када данас говори о трајном месту боравка, већ је доминантан њихов циркуларни карактер. Друго, то више није резервисано само за мушкарце, већ су жене у овим кретањима све више заступљене

4. недеља
вежбе - Радне миграције у Европи
-Циљ је увидети и разумети мотиве, услове као и препреке миграција у Западну Европу. Поред економских и емотивних ресурса, овде је важно истаћи и политички аспект.

5. недеља
предавање - Сегментација тржишта рада и економске миграције
-истиче се стална потреба за радном снагом независно од стања економије у државама дестинациије

5. недеља
вежбе - Социјална и радна интеграција миграната у земљи дестинације
-реч је о тешкоћама које имигранти имају приликом запошљавања у земљама дестинације

6. недеља
предавање - Социјална интеграција миграната у друштвима дестинације
-Указује се на начине и степене интеграције имиграната који зависе од многих демографских фактора, а на првом месту образовања и старости. Ова интеграција поред економске и друштвене подразумева и културну интеграцију која може даље да утиче на идентитет појединца.

6. недеља
вежбе - Социјална интеграција миграната у Србији
-износе се резултати истраживања који осликавају степен (не)прихватања досељеника у нашу земљу. Реч је првенствено о Кинеским трговцима и избеглицама са Блиског истока

7. недеља
предавање - Теорије идентитета миграната
-Узимајући у обзир да приликом миграција долази и до културне интеграције миграната у друштво дестинације, поставља се питање промене њиховог личног и групног, првенствено националног идентитета. На овом часу је важно студенте упознати са појмом транснационалних идентитета

7. недеља
вежбе - Међународне миграције у Србији
-приказ миграционих токова кроз Србију као и утицај њеног транзитног положаја на Европске интеграције

8. недеља
предавање - Међународне миграције из Србије
-студенти ће бити упознати са међународним миграцијама нашег становништва од средине деветнаестог века до данас, независно да ли је њихово порекло на територији Србије или тамо где су Срби аутохтоно становништво.

8. недеља
вежбе - Спољне миграције грађана Србије
-литературом ће бити указано на подручја у Србији која бележе највиши степен одлива становништва, као и на мотиве младог становништва да се иселе

9. недеља
предавање - Унутрашње миграције у Србији
-посебан акценат се ставља на масовне миграције из села у град након Другог светског рата као и данашње пресељавање становништва из мањих у веће градове првенствено због образовања и посла

9. недеља
вежбе - Унутрашње миграције грађана Србије
-– на основу података прикуплјених у истраживању 2011. године, показују се мотиви и спремност грађана да мењају место боравка.

10. недеља
предавање - Миграције висококвалификованог становништва
-у ери „борбе за таленте“ богате земље све више улажу у стварање услова за привлачење образованог становништва из других земаља, али и шаљу своје кадрове „у свет“ како би прикупили знања и искуства других држава. Разлика је у томе што прво, Србија није нарочито привлачна научницима других држава, и друго, што ми немамо систематски програм усмеравања ресурса нашег образованог становништва које се иселило. На овом часу ће се освестити овај проблем из перспективе еминентних аутора.

10. недеља
семинар - Профил и ставови миграната из Србије
-на основу резултата истраживања у осам градова Србије биће приказан социо-демографски профил грађана који имају намеру да напусте Србију као и мотиви који их на то наводе

11. недеља
предавање - Повратне миграције
-реч је о интеграцији и ангажману наших повратника. Поставља се питање њиховог поновног уклапања у друштво и мобилизације социјалног, хуманог, економског и емотивног капитала у развој Србије

11. недеља
семинар - Развојни потенцијал миграција
-циљ семинара јесте истицања начина и облика усмеравања ресурса миграната у развој земље. Акценат ће се ставити на ресурсе дијаспоре и транснационалних предузетника.

12. недеља
предавање - Друштвене и демографске последице миграција
-циљ је да се покаже на који начин миграције утичу на промене културних и економских токова и у земљи дестинације и у земљи порекла, као и како се имиграцијом и емиграцијом мења демографска слика једне земље и то не само по питању броја становника, већ и по питању образовања, економских активности , етницитета, језика

12. недеља
семинар - Политике према миграцијама
-помоћу литературе студенти ће дати кратак преглед досадашњих стратегија управљања миграцијама као и изнети извесне препоруке за ефектнију мобилизацију ресурса миграната

13. недеља
предавање - Могући одговори на миграционе изазове
-реч је о јавним политикама усмереним на миграције. Поред Стратегија које су биле актуелне код нас, износе се и примери „добре праксе“ других држава.

13. недеља
семинар - Припрема за испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бобић, М. (2007) Демографија и социологија, веза или синтеза, Београд, Службени гласник, стр. 103 - 115.
Бобић, М. (2013) Постмодерне популационе студије, Београд, ИСИ и Чигоја штампа, стр. 97 - 130.
Јелена Предојевић Деспић (2010) „Ка разумевању детерминанти међународних миграција данас – теоријска перспектива“, Становништво, бр. 1 .
Бобић М. & М. Бабовић (2013) „Међународне миграције у Србији – стање и политике“, Социологија, Vol. LV, No. 2. стр. 209 -228.
Весковић Анђелковић, М. & М. Бобић (2015) „Партнерство са дијаспором као стратегија смањења сиромаштва на локалном нивоу“, Социолошки годишњак, No. 10. стр. 89 – 108.
Бобић, М, М. Весковић Анђелковић & В. Кокотовић Каназир (2016) Студија о спољним и унутрашњим миграцијама грађана Србије, Београд, ИОМ, стр. 86 – 116.
Рашевић, М. (2016) Миграције и развој у Србији, Београд, ИОМ, стр. 15 – 51.
Јелена Предојевић Деспић (2009) „Мигрантске мреже: незаобилазна перспектива у проучавању савремених међународних миграција“, Социолошки преглед, Vol. XLIII, no. 2.
Општа допунска литература
Ања Реновчевић (2013) „Радна експлоатација илегалних имиграната у земљама развијеног Севера“,. Социологија, Vol. LV , no. 2.
Маја Кораћ (2013) „Транснационални путеви интеграције: кинески трговци у Србији“, Социологија, Vol. LV , no. 2.
Весковић Анђелковић, М. и М. Бобић (2015) „Ставови грађана централног дела Србије према утицају досељеника на традицију и културу њихове локалне заједнице“, Миграцијске и етничке теме, Vol.31, no.2.
Петровић Ј. И Ј. Пешић (2017) „Између интеграције, безбедности и хуманитарности: ставови грађана Србије о мигрантима“, Становништво, 55(2)
Лутовац, З. (2016) „Миграције и европске интеграције Србије“, Становништво, 54(1)
Предојевић Јелена и Горан Пенев (2012), Просторни аспекти емиграције из Србије. Три вруће емиграционе зоне“ , Становништво, бр. 2.
Лукић, В. (2013) „Социо-економски аспекти дневних миграција“, Социологија, Vol. LV , no. 2.
Полети, Д. (2013) „Мобилност радно активног становништва у Србији“ , у М. Лазић и С. Цвејић ур. Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације, Београд, Чигоја и ИСИ
Петровић, М, В. Бацковић & И. Петровић (2017), „Везаност за место и миграционе намере становништва: пример осам градова у Србији“, Становништво, 55(2)
Бобић, М. & М. Весковић Анђелковић (2016), „Профил и ставови потенцијалних миграната у Србији“, Гласник етнографског института САНУ, LXIV (3)
Предојевић Деспић, Ј, Т. Павлов & С. Милутиновић (2015) „Транснационални предузетници у Србији: ресурс економског развоја“ у Миграције у функцији развоја, Сарајево: Министарство за људска права и избеглице
Месић, М. (2002) „Глобализација миграција“, Миграцијске и етичке теме, но. 18.
Јелена Пешић (2013) „Родна перспектива у проучавању миграција“, Социологија, Vol. LV, no. 2.
Мороквашић, М. (2003) „Миграције у Европи. Забринутост поводом проширења Европске уније на исток“, Становништво, 1 – 4.
Полети, Д. (2013) „Савремене радне миграције у европском контексту – економски и политички аспекти“, Социологија, Vol. LV , no. 2.
↑↑↑