Arheologija

Курс:
Старословенски језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Старословенски језик 1
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Моравска мисија Ћирила и Методија и настанак најстаријег књижевног језика Словена, формирање словенских азбука (глагољице и ћирилице, најстарији канонски споменици старословенског језика; фонетика (преглед гласова, полугласници, носни вокали, глас "јат"), гласовне промене (три палатализације, јотовање); морфологија: општи преглед именица, све деклинације именица сва три рода, врсте глаголских основа, презент, императив, имперфект, личне заменице.
Циљ изучавања курса: Савладавање основних елемената нормативне граматике старословенског језика, најстаријег књижевног језика Словена.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Класични начин предавања граматике, уз приказивање сличности са савременим језиком, нарочито у области лексике.
План курса:

1. недеља
предавање - Моравска мисија; настанак старословенског језика;
-

1. недеља
предавање - Старословенске азбуке (глагољица, ћирилица)
-

2. недеља
предавање - Правопис старословенског језика, правила читања
-

2. недеља
предавање - Канонски споменици старословенског језика
-

3. недеља
предавање - фонетика ( глас "јат", носни вокали)
-

3. недеља
предавање - фонетика (полугласници)
-

4. недеља
предавање - гласовна промене (јотовање)
-

4. недеља
предавање - гласовне промене (три палатализације )
-

5. недеља
предавање - именице - општа подела по родовима и деклинацијама
-

5. недеља
предавање - о-основе мушког рода
-

6. недеља
предавање - јо-основе мушког рода
-

6. недеља
предавање - а-основе женског рода
-

7. недеља
предавање - ја-основе женског рода
-

7. недеља
предавање - о-основе средњег рода
-

8. недеља
предавање - врсте глаголских основа и њихова подела
-

8. недеља
предавање - презент
-

9. недеља
предавање - у-основе мушког рода
-

9. недеља
предавање - императив
-

10. недеља
предавање - сугласничко-самогласничке основе средњег рода,1
-

10. недеља
предавање - и-основе женског рода
-

11. недеља
предавање - и-основе мушког рода
-

11. недеља
предавање - сугласничко-самогласничке основе средњег рода, 2
-

12. недеља
предавање - р-основе женског рода
-

12. недеља
предавање - имперфект
-

13. недеља
предавање - сугласничке основе мушког рода
-

13. недеља
предавање - самогласничко-сугласничке основе женског рода
-

14. недеља
предавање - анафорска заменица
-

14. недеља
предавање - личне заменице (прва два лица, сва три броја)
-

15. недеља
предавање - колоквијум
-

15. недеља
предавање - односна заменица
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С.Николић, Старословенски језик (правопис, гласови, облици). Примери са речником, Београд - Бања Лука 2005
Супрасълски или Ретков сборник. Прир. Йордан Заимов и Марио Капалдо, том I-II, София 1982-1983
↑↑↑