Arheologija

Курс:
Научни метод у археологији са основама статистике (осн.)
Предавачи: др Марко Порчићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Oсновни научни концепти: теорија, модел, операционализација, метод, хипотеза, индукција, дедукција, мерење, податак. Структура научног истраживања. Археологија као друштвена наука – теорије, хипотезе и модели у археологији. Нужност квантификације у археологији. Врсте променљивих и дескриптивна статистика. Основни концепти теорије вероватноће. Дистрибуције случајних променљивих. Статистичко оцењивање. Узорковање у археологији. Тестирање статистичких хипотеза. Хи квадрат тест. Тестирање разлика између група. Корелација и проста линеарна регресија. Практична настава: Структура научног рада. Математички подсетник. Основне статистичке функције у програму Microsoft Excel. Примена статистичких техника представљених у оквиру теоријске наставе у софтверском пакету SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Циљ изучавања курса: 1) Упознавање са основним концептима, процесом и структуром научног истраживања у друштвеним наукама и археологији 2) Упознавање са основама статистичке методологије и њеном применом у археологији
Предуслови за полагање: -положен испит из предмет Увода у студије археологије -положен испит из предмета Методологија археолошких истраживања 1 -положен испит из предмета Методологија археолошких истраживања 2
Облици наставе: 2 часа недељно предавања, 2 часа недељно вежбе - дискусија, рад на рачунару у софтверском пакету за статистичку анализу података
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Fajgelj, S. 2010. Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. str. 27-69; 178-201.
Žižić, M., M. Lovrić and D. Pavličić 2005. Metodi statističke analize. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. str. 1-44; 48-61; 69-87; 91-99; 105-115; 122-138; 141-167; 171-190; 201-228; 231-248; 253; 259-269; 273-311.
Pallant, J. 2011. SPSS Priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikroknjiga str. 15-145; 205-222; 228-236; 239-263.
Mann, Prem S. 2009. Uvod u statistiku. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta. Poglavlja 1-13, 15.
Коен, М. и Е. Нејгел 2004 (1934). Увод у логику и научни метод. Београд: Јасен. стр. 211-242; 336-358; 362-366; 400-411.
Општа допунска литература
Field, A. 2005. Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage.
Shennan, S. 2004. Quantifying Archaeology. Edinburgh: University of Edinburgh Press.
VanPool, T.L. and R.D. Leonard 2011. Quantitative Analysis in Archaeology. Oxford: Wiley-Blackwell.
↑↑↑