Filozofija

Курс:
Историја филозофије IIa: Бог и узрочност у средњовековној и раној модерној филозофији
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
Саша Поповићасистент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Ово је курс из средњовековне и ране модерне филозофије. Главне теме којима ћемо се бавити су докази постојања бога и узрочност.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти, кроз изучавање теорија и терминологије овог периода развијају способност писања филозофских радова и рационалног, аргументованог и критичког разматрања филозофске литературе.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: 2 часа предавања и 4 часа вежби недељно
Обавезе студената: Похађање наставе и писање два рада
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена ће зависити од два рада (сваки вреди 30% коначне оцене) и усменог испита (40%). Први рад ће бити ваш кратак одговор (2-3 стране) на једну од неколико понуђених тема о доказима божјег постојања. Пуно времена ћемо посветити расправи о томе како треба писати радове. После тога имаћете три недеље да предате рад, након чега ћете добити оцену и детаљне коментаре. Ваш следећи рад ће бити исправка првог рада. Оцена за други рад неће зависити од квалитета тог рада, већ искључиво од разлике у квалитету између прве и друге верзије.
План курса:

1. недеља
предавање - Божја природа и атрибути
Литература: Анселмов Монологиум: Задња реченица 4. главе и 5. и 6. глава. Томина Summa: Први део, Питање 2, чланак 1 и Питање 3, чланак 3 и 4. знање Томина Summa: Први део, Питање 14, чланци 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 моћ Томина Summa: Први део, Питање 25, чланак 3. метафизички атрибути Анселмов Прослогиум: 8, 19, 25 Томина Summa: Први део, Питање 3, чланак 7 и Питање 9, чланак 1.

2. недеља
предавање - Аргументи за постојање бога
Онтолошки аргументи: Анселм, Гаунило
Литература: Анселмов Прослогиум: главе 2, 3, 4 Гаунилов одговор 'У име луде', одељци 5 и 6. (Објављено у Anselmo Canterburyjski, Quod vere sit deus, svezak prvi, Demetra, Zagreb, 1997. Гаунилов приговор је у апендиксу. Ове књиге има у нашој библиотеци на трећем спрату.) Декартова 5. Медитација

3. недеља
предавање - Аргументи за постојање бога
Онтолошки аргументи: Тома, Декарт, Лајбниц, Спиноза, Хјум
Литература: Хјум: Дијалози о природној религији, глава 9. Спинозина Етика, први део, до исказа (теореме) 15 (теорема 11 доказује постојање бога) Лајбниц: доказ да је појам бога могућ – биће доступан на интернет страници за овај курс.

4. недеља
предавање - Аргументи за постојање бога
Космолошки аргументи: Тома, Лајбниц, Кларк, Хјум
Литература: Томина Summa: Први део, Питање 2, чланци 1, 2, 3 Лајбниц: Монадологија Начела природе и милости утемељена на уму, у G W Leibniz, Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980 Кларков космолошки доказ, на интернет страници курса

5. недеља
предавање - Аргументи за постојање бога
Телеолошки аргументи: Хјум, Пејли Паскалов аргумент
Литература: Хјум: Дијалози о природној религији, главе 2 и 5. Пејли: Сведочанство о постојању замисли (на интернет страници курса). Паскалове Мисли, §233

6. недеља
предавање - Бог и зло
Лајбниц, Хјум
Литература: Хјум: Дијалози о природној религији, главе 10 и 11. Лајбниц: Аргумент сведен на силогистичку форму, из Теодицеје (у књизи овај наслов гласи „Кратак преглед спорних питања изложен на одговарајући доказни начин“, Теодикеја, Плато, Београд 1993 стране 327-338)

7. недеља
предавање - Како (не) писати рад из филозофије
Литература: Прајорова упутства, са интернет странице курса

8. недеља
предавање - Узрочност
Увод, Аристотел и Средњи век
Литература: Винделбанд §31

9. недеља
предавање - Узрочност
Декартова метафизика узрочности
Литература: Декартове Медитације

10. недеља
предавање - Узрочност
Декартова епистемологија узрочности
Литература: Декартове Медитације

11. недеља
предавање - Узрочност
Оказионализам
Литература: литература са интернет странице курса

12. недеља
предавање - Узрочност
Лајбниц
Литература: Лајбницова Расправа о метафизици (у Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980), литература са интернет странице курса

13. недеља
предавање - Узрочност
Баркли, Хјум
Литература: Хјумово Истраживање, глава 7, Расправа 3. део 1. књиге, литература са интернет странице курса
↑↑↑