Filozofija

Курс:
Математика (осн.)
У оквиру предмета: Математика
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
др Мирјана Борисављевићредовни професор
др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упознавање са почецима математике; представљање најзначајнијих математичких резултата и проблема кроз историју, објашнјавање њиховог утицаја на настајање филозофских проблема и представљање неких од тих проблема средствима савремене математике; основни правци филозофије математике; неки основни проблеми савремене математике
Циљ изучавања курса: Упознавање са: појмовима основа математике; резултатима и проблемима математике које су произвели филозофске проблеме; проблемима савремене математике са филозофског аспекта
Предуслови за полагање: Средњошколско математичко образовање, курс Логика са прве године
Облици наставе: Предавања, вежбе на којима је предвиђен и самостални рад студената, консултације
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Д. Стројк, Кратки преглед историје математике С. Баркер, Филозофија математике Ж. Мијајловић, З. Марковић, К. Дошен, Хилбертови проблеми и логика
↑↑↑