Filozofija

Курс:
Теорија сазнања II (осн.)
У оквиру предмета: Теорија сазнања II
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскидоцент
др Александра Зорићдоцент
Јелена Мијић
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: У првом делу курса анализира се класичне дефиниције знања као оправданог истинитог веровања, разматрају њене предности и тешкоће са којима се суочава (гетијеовска критика) и скицирају неки савремени покушаји побољшања те дефиниције. Највише пажње поклања се трећем, епистемичком услову: оправдању, тачније, излажу се најзначајније теорије сазнајног оправдања. Коначно, посебно место заузима и натуралистички приступ теорији сазнања. У другом делу курса бавимо се основним садржинским проблемима, пре свега разним схватањима о природи, структури и облицима људског знања. На вежбама студенти, након саопштења која сами припремају на основу обрађене литературе, кроз дискусију у којој им помаже асистент додатно разјашњавају проблеме и идеје са којима су упознати на предавањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним појмовним и супстантивним проблемима теорије сазнања, тј. са најутицајнијим традиционалним и савременим филозофским схватањима знања и сазнајног оправдања, као и са кључним питањима која се тичу порекла, природе и структуре људ
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Знање схваћено као истинито оправдано веровање
-

1. недеља
вежбе - Знање схваћено као истинито оправдано веровање
-

2. недеља
предавање - Проблеми класичне дефиниције знања
-

2. недеља
вежбе - Проблеми класичне дефиниције знања
-

3. недеља
предавање - Покушаји побољшања класичне дефиниције знања
-

3. недеља
вежбе - Покушаји побољшања класичне дефиниције знања
-

4. недеља
предавање - Проблеми регреса у оправдању
-

4. недеља
вежбе - Проблеми регреса у оправдању
-

5. недеља
предавање - Интернализам
-

5. недеља
вежбе - Интернализам
-

6. недеља
предавање - Екстернализам
-

6. недеља
вежбе - Екстернализам
-

7. недеља
предавање - Теорија о базичним веровањима: класичне верзије
-

7. недеља
вежбе - Теорија о базичним веровањима: класичне верзије
-

8. недеља
предавање - Теорија о базичним веровањима: некласичне верзије
-

8. недеља
вежбе - Теорија о базичним веровањима: некласичне верзије
-

9. недеља
предавање - Кохерентистичка теорија оправдања
-

9. недеља
вежбе - Кохерентистичка теорија оправдања
-

10. недеља
предавање - Натуралистичка епистемологија
-

10. недеља
вежбе - Натуралистичка епистемологија
-

11. недеља
предавање - Априорно и апостериорно знање
-

11. недеља
вежбе - Априорно и апостериорно знање
-

12. недеља
предавање - Аналитички и синтетички судови
-

12. недеља
вежбе - Аналитички и синтетички судови
-

13. недеља
предавање - Синтетички судови а приори
-

13. недеља
вежбе - Синтетички судови а приори
-

14. недеља
предавање - Нужни апостериорни судови
-

14. недеља
вежбе - Нужни апостериорни судови
-

15. недеља
предавање - Рекапитулација
-

15. недеља
вежбе - Рекапитулација
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Платон, Теетет, 201а-210д.
Гетије, Е., “Да ли је оправдано истинито веровање знање?”, у зборнику Свест и сазнање.
Данси, Џ., Увод у савремену епистемологију, Плато, Београд, 2007.
Лазовић, Ж., О природи епистемичког оправдања, Београд: ФДС, 1994
Лазовић, Ж., О природи епистемичког оправдања, Београд: ФДС, 1994, гл. 2.
Лазовић, Ж., О природи епистемичког оправдања, Београд: ФДС, 1994.
Грахек, Н., “Непогрешивост и чулно опажање”, Филозофске студије, XИИИ (1981), стр. 3-47
Лудвиг Витгенштајн, Филозофска истраживања, О извесности
Бредли, Ф. “Истина и кохеренција”, Тхеориа
Хегел, Г.В.Ф., Феноменологија духа, “Увод”. Квајн, В.В., “Натуралистичка епистемологија”, Тхеориа, 1 (1991), стр. 69-81. Страуд, Б., “О смислу натуралистичке епистемологије”, Тхеориа, И (1991), стр.
Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, гл. ив, одељ. 1-2. Лајбниц, Г., Нови есеји о људском разуму, књ. ИВ, гл. 2. Кант, И., Критика чистог ума, “Увод”, одељ. ив-в; “Друга аналогија искуства”. Ква
Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, гл. ив, одељ. 1-2. Лајбниц, Г., Нови есеји о људском разуму, књ. ИВ, гл. 2. Кант, И., Критика чистог ума, “Увод”, одељ. ив-в; “Друга аналогија искуства”. Ква
Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, гл. ив, одељ. 1-2. Лајбниц, Г., Нови есеји о људском разуму, књ. ИВ, гл. 2. Кант, И., Критика чистог ума, “Увод”, одељ. ив-в; “Друга аналогија искуства”. Ква
Дејвид Хемлин, Теорија сазнања, Јасен, Никшић 2002.
↑↑↑