Filozofija

Курс:
Смрт у античкој филозофији
У оквиру предмета: Смрт у античкој филозофији
Предавачи: др Ирина Деретићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предавања ће бити усредсређена на више међусобно повезаних питања: како су, пре свега, антички филозофи схватали смрт и како су сматрали да би људи уопште, а посебно филозофи требало према њој да се односе. С тим у вези посебно ћемо разматрати различита, античка схватања смрти и бесмртности. Посебно ћемо критички преиспитати како важна етичка питања која су повезана са одређеним схватањем смрти: самоубиство, анестезија и абортус.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са схватањима смрти у античкој филозофији.
Предуслови за полагање: Завршене основне академске студије филозофије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Проблем одређења смрти

2. недеља
предавање - Старо-грчке религијске представе о смрти: Хомер, орфичари, ликовна уметност

3. недеља
предавање - Предсократовска промишљања о смрти (Хераклит, Емпедокле, Демокрит)

4. недеља
предавање - Конзистентност Сократовог становишта о смрти (Одбрана Сократова)

5. недеља
предавање - Платоново одређење смрти у Горгији и Федону

6. недеља
предавање - Однос филозофа према смрти (Федон) и аргументи против самоубиства (Федон и Закон

7. недеља
предавање - Платоново разумевање бесмртности (Федон)

8. недеља
предавање - Аристотел о смрти и бесмртности
(О души 408 b18–24, 413 a7, Никомахова етика 1111b20-23, 1115a26-28, 1177b31-78a2)

9. недеља
предавање - Зашто je безразложно бојати се смрти? (Епикур, 124-125)

10. недеља
предавање - Стоичко разумевање смрти (Епиктет, Сенека, Цицерон)

11. недеља
предавање - Плотин о смрти и самоубисту (Енеаде I)

12. недеља
предавање - Рекапитулација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Аристотел: О души, Београд: Паидеа, 2012.
Аристотел: О настајању и нестајању, Београд: Дерета, 2016.
Марко Аурелије, Самоме себи, Београд: Дерета, 2008.
Epicurus, Letter to Menoeceus, translated by Robert Drewhicks, The University of Adelaide, 2014. 124-125.
Епиктет, Приручник морала (encheiridion), поглавља 2; 5; 21; 32.
Дилс, Херман: Предсократовци, Загреб, Напријед, 1983.
Tит Лукреције Кар, О природи ствари, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1989. (препев, предговор и критичке белешке Анице Савић Ребац)
Платон: Закони, Београд: БИГЗ, 1971.
Платон: Одбрана Сократова, Критон, Федон, Београд: БИГЗ, 1985.
Платон: Протагора, Горгија, Београд: Култура, 1968.
Плотин, Енеаде, Београд, 1989.
Сенека, Писма Пријатељу, Београд: Дерета, 2003.
Хомер: Илијада, Београд: Дерета, 2004.
Хомер: Одисеја, Београд: Дерета, 2004.
Цицерон, Расправе у Тускулу, Београд: СКЗ, 1974; прва књига, посебно 3-53.
Општа допунска литература
Austin, E., Fear and Death in Plato, Washington University in St. Louis, Saint Louis, Missouri, 2009, 57-58.
Braddock, G., 2000. “Epicureanism, Death, and the Good Life,” Philosophical Inquiry, 22 (1–2): 47–66
Haiden Van A., “Socrates on life and death (Plato, Apology 40C5–41C7)”, The Cambridge Classical Journal, 57 , 165–83.
Irwin, T. H., “Socrates the Epicurean?”, Illinois Classical Studies, 11(1/2,), 1986, 99.
Luper, S. Philosophy of Death, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Matthews, G. B., “Death in Socrates, Plato and Aristotle”, in: The Oxford Handbook of Philosophy of Death, Oxford University Press, Oxford, 2012.
McMahan, J., 1988. “Death and the Value of Life,” Ethics, 99 (1): 32–61; reprinted in Fischer 1993, 233–266.
Smith, N. D. "A Matter of Life and Death in Socratic Philosophy" (with T. Brickhouse; Ancient Philosophy 9, 1990, 155-165.
↑↑↑