Istorija

Курс:
Увод у историјске студије - општи курс
У оквиру предмета: Увод у историјске студије
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Чедомир Антићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Кроз предавања и вежбе студенти се упознају с основним појмовима, стручном терминологијом, методама историјске науке и научних истраживања, представља им се општи поглед на развој научне историографије.
Циљ изучавања курса: Усвајање критичког става и самосталног размишљања, чије се писмено и усмено изражавање негује и вежба, уз уважавање другачијег мишљења; вештина прављења бележака и архивских исписа; практично сналажење у библиотекама и архивима, уз коришћењу електронских извора и литературе путем претраживања Internet-a.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе.
Облици наставе: - Предавања – 2 часа недељно – доц. др Јелена Мргић. - Вежбе – 2 часа недељно – асистенти и асистенти-приправници - Архивска пракса
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно присуствују и активно учествују у реализацији свих облика наставе.
Начин оцењивања рада и резултата: Завршна оцена се састоји од предиспитних обавеза (40%) и завршног усменог испита (60%). Предиспитне обавезе студенти испуњавају у оквиру вежби и оцењује се: 2 приказа (10 поена), 2 архивска исписа (10 поена), и завршни колоквијум (20 поена), чије полагање је предуслов да се изађе на усмени испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
- упознавање са садржајем и предметом курса, структуром оцењивања, приручницима

1. недеља
вежбе - Уводни час вежби
- упознавање са садржајем и предметом курса, начин одвијања вежби

2. недеља
предавање - Историја, историографија, историчар, извори – основни појмови

2. недеља
вежбе - Врсте историографских радова
- Врсте историографских радова: расправа (чланак), монографија, синтеза, приручници, уџбеници, рецензија, критика и приказ - упознавање кроз примере за сваку врсту

3. недеља
предавање - Методологија историјских истраживања – од избора теме до њене презентације
Литература: Nauka je pokretanje problema, u: K. Ćelstali, Prošlosti nije više što je nekad bila, Beograd 2004, 52-58.

3. недеља
вежбе - Расправа (чланак), структура монографије и приказа/критике
- расправа (чланак) – анализа истраживачког поступка - структура монографије - структура приказа/критике

4. недеља
предавање - Периодизације историје, хронологија – појмови, намена и начин формирања
Литература: Hand-out / Reader hronologija – 6 страна Periodizacija, u: S. Ćirković, Skripta predavanja iz Uvoda, 9-17. F. Brodel, Istorija i trajanja, u: Spisi o istoriji, str. 87–102.

4. недеља
вежбе - Библиографије и библиографске јединице

5. недеља
предавање - Историјски извори - типологија
- историјски извори - типологија, са video-bim презентацијом

5. недеља
вежбе - Историјски извори I - врсте извора, поделе, са примерима
- врсте историјских извора, поделе, са примерима

6. недеља
предавање - Фотографија, филм и карикатура као историјски извори

6. недеља
вежбе - Историјски извори II - савремени

7. недеља
предавање - Критика извора са помоћним историјским наукама

7. недеља
вежбе - Критика извора – вежбање на примерима

8. недеља
предавање - Библиотеке и архиви – културне и научне институције, „виртуелне посете“

8. недеља
вежбе - Потрага за изворима и литературом
– посета одељенске библиотеке и обука у претраживању класичних и електронских каталога

9. недеља
пракса - Архивска пракса

9. недеља
пракса - Архивска пракса

10. недеља
предавање - Тумачење и објашњење – синтеза и интерпретација

10. недеља
пракса - I приказ - анализа

11. недеља
предавање - Историчар и његово дело – преглед историографије 1
Литература: Hand-out istoriografije

11. недеља
вежбе - Претраживање интернета – вежба на задату тему

12. недеља
предавање - Модерне тенденције у историјским истраживањима

12. недеља
вежбе - Историјски часописи

13. недеља
предавање - Презентација „Oral history” методе

13. недеља
вежбе - Други приказ - анализа

14. недеља
предавање - Презентација „Oral history” методе

14. недеља
вежбе - Колоквијум

15. недеља
предавање - Завршни час курса – анализа постигнутих резултата, дискусија

15. недеља
вежбе - Завршни час - анализа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- За свако предавање студенти добијају посебан hand-out, са основним подацима о садржају теме која се обрађује, и уз поједина предавања добијају препоруку за читање.
S. Ćirković, Uvod u istorijske studije (скрипта)
Општа допунска литература
E. H. Kar, Šta je istorija? (engl. izdanje 1961, srp. 2001)
F. Brodel, Spisi o istoriji (fr. 1969, srp. 1992)
P. Berk, Istorija i društvena teorija (engl. 1996, srp. 2002)
K. Ćelstali, Prošlost nije više što je nekad bila (norv. 1999, srp. 2004)
Dž. Blek – D. Makrejld, Izučavanje istorije (2000, 2007)
↑↑↑