Istorija

Курс:
Историјска географија (осн.)
У оквиру предмета: Историјска географија
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Предмет има широк хронолошки и територијални оквир, и обрађује историјскогеографску проблематику, која се може поделити у неколико целина: историјска географија Старог, Средњег и Новог века. Хронолошки, предмет обухвата временски период од најстаријих држава Месопотамије, Блиског Истока и Египта до пада српских држава под турску власт (1459, 1463). Просторно, предмет третира подручје српских земаља (Србија, Босна, Зета, Македонија), затим Европе, Медитерана, Блиског и Средњег истока и северне Африке.
Циљ изучавања курса: 1. образовни циљ је стицање специфичних знања и вештина које су неопходне за постизање вишег нивоа знања из историјских наука: познавање физичког простора и његових природногеографских карактеристика и њиховог утицаја на човека; променљивост природне средине дејством људи (друштва); постанак и развој држава, територијално-управна организација, друштвени односи, привреда, култура и становништво. 2. васпитни циљ: подизање нивоа учења на факултетски ниво, усвајање принципа континуираног учења и систематизације – повезивање знања и вештина 3. функционални циљ: коришћење информација са географских и историјских карата – историјска топографија, умеће писаног и усменог излагања, састављање и презентација реферата, вештина решавања тестова и израда колоквијума.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују основна предзнања из физичке географије света, Европе, медитеранских и нарочито балканских земаља. Ниво предзнања студената испитује се Уводним тестом из општег знања географије, који се оцењује и на основу кога се одређује и темпо којим се одвијају вежбе.
Облици наставе: Предавања проф. С. Мишића – 2 часа недељно, 15 недеља, 1 семестар Вежбе проф. С. Мишића и доц. Ј. Мргић – 2 часа недељно, 15 недеља, 1 семестар Консултације код проф. и код доцента. – исто
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Уводно предавање о курсу, садржају и циљевима, начину извођења наставе, обавезама студената и начину оцењивања

1. недеља
вежбе - Уводно предавање
Уводно предавање о курсу, садржају и циљевима, начину извођења наставе, обавезама студената и начину оцењивања.

2. недеља
предавање - Уводни тест из општег знања из географије

2. недеља
вежбе - Уводни тест из општег знања из географије

3. недеља
предавање - Историјска географија старог Истока

3. недеља
вежбе - Историјска географија старог Истока

4. недеља
предавање - Историјска географија старе Грчке

4. недеља
вежбе - Историјска географија старе Грчке

5. недеља
предавање - Историјска географија Римског Царства

5. недеља
вежбе - Историјска географија Римског Царства

6. недеља
предавање - Становништво Италије и Балкана у предримско доба

6. недеља
вежбе - Становништво Италије и Балкана у предримско доба

7. недеља
предавање - Територијална експанзија Римског царства на Медитерану и освајање Балкана

7. недеља
вежбе - Територијална експанзија Римског царства на Медитерану и освајање Балкана

8. недеља
предавање - Реформе Диоклецијана и Константина Великог

8. недеља
вежбе - Реформе Диоклецијана и Константина Великог

9. недеља
предавање - Сеобе народа (2. – 11. век н.е.)

9. недеља
вежбе - Сеобе народа (2. – 11. век н.е.)

10. недеља
предавање - Досељавање Јужних Словена на Балканско полуострво

10. недеља
вежбе - Досељавање Јужних Словена на Балканско полуострво

11. недеља
предавање - Организација најстаријих српских држава (9-11. век)

11. недеља
вежбе - Организација најстаријих српских држава (9-11. век)

12. недеља
предавање - Историјска географија средњовековне државе Немањића (1166-1371)

12. недеља
вежбе - Историјска географија средњовековне државе Немањића (1166-1371)

13. недеља
предавање - Доба обласних господара у српским земљама
Доба обласних господара у српским земљама Српска Деспотовина (1402-1459)

13. недеља
вежбе - Доба обласних господара у српским земљама
Доба обласних господара у српским земљама Српска Деспотовина (1402-1459)

14. недеља
предавање - Историјска географија средњовековне босанске државе (10. век – 1463)

14. недеља
вежбе - Историјска географија средњовековне босанске државе (10. век – 1463)

15. недеља
предавање - Српске средњовековне земље до пада под турску власт
Становништво, насеља и привреда српских средњовековних земаља до пада под турску власт

15. недеља
вежбе - Српске средњовековне земље до пада под турску власт
Становништво, насеља и привреда српских средњовековних земаља до пада под турску власт

16. недеља
предавање - Завршни колоквијум, оцене

16. недеља
вежбе - Завршни колоквијум, оцене
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Скрипта предавања проф. др С. Мишића – Историјска географија Старог века
М. Благојевић, Преглед историјске географије средњевековне Србије, Зборник ИМС 20(1983), 45-126.
Општа допунска литература
М. Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 1973.
С. Мишић, Унутрашње воде и њихово коришћење у средњовековној Србији, Додатак ИГ 1-2 (1990-1992)
К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем веку, Зборник К. Јиречека I (1959), 205-303.
К. Јиречек, Војна цеста од Београда за Цариград и балкански кланци, Зборник К. Јиречека I(1959), 71-190.
М. Динић, Земље Херцега Светог Саве, у: Српске земље у средњем веку, Београд 1978.
О. Зиројевић, Цариградски друм од Београда до Софије 1459-1683, Зборник ИМС 7 (1970), 3-196.
Р. Михаљчић, Селишта, Зборник ФФ у Београду ИX-1 (1967), 173-224.
М. Благојевић, Планине и пашњаци у средњевековној Србији, ИГ 2-3 (1966), 3-95
С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1996.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.
Р. Грујић, Властелинство Светог Ђорђа код Скопља, Гласник СНД I-1, 45-79.
А. Соловјев, Једна српска жупа за време Царства, Гласник СНД 3, Скопље 1928, 25-48.
М. Николић, Средњевековна жупа Патково, ИЧ 18 (1971)
Ј. Калић, Најстарија карта Угарске, ЗРВИ 24-25 (1986), 235-243.
Љ. Максимовић, Зигос на српско-византијској граници, Зборник ФФ у Београду XВ-1 (1985), 73-90.
С. Ћирковић, Владарски двори око језера на Косову, Зборник МС за Ликовне Уметности 20, Нови Сад 1984, 73-80.
С. Ћирковић, »Црна Гора« и проблем српско-угарског граничног подручја, Ваљево – Постанак и успон градског средишта, Ваљево 1994, 59-78.
М. Благојевић, Сеченица, Стримон и Тара у делу Јована Кинама, ЗРВИ 17 (1976), 67-76.
М. Благојевић, Жупа Реке и »Дендра« у делу Јована Кинама, ЗРВИ 35 (1996), 197-212.
М. Благојевић, Црне горе и Црна Гора, Зборник радова: Средњовјековна историја Црне Горе као поље истраживања, Подгорица 1999, 57-77.
М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, ЗРВИ 36 (1997), 45-62.
М. Благојевић, Средњевековни забел, Ич 14-15 (1966), 1-16.
М. Благојевић, Крајишта средњевековне Србије од 1371. до 1459. г. , ИГ 1-2 (1987), 29-42.
М. Благојевић, Град и жупа – међе градског друштва, Социјална структура спрских градских насеља (XII-XVIII век), Смедерево 1992, 67-84.
М. Благојевић, Насеља у Мачви и питања српско-угарске границе, Ваљево – Постанак и успон градског средишта, Ваљево 1994, 78-92.
М. Благојевић, Северна граница босанске државе у XIV веку, Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена, Београд 1995, 59-76.
М. Благојевић, Источна граница Деспотовине 1428-1439, ИГ 1-2 (1995), 23-36.
С. Мишић, Лов у средњевековној Србији, ИГ 1-2 (1995), 51-66.
С. Мишић, Хидрографија српских земаља на старим географским картама, Гласник Историјског Архива Ваљева, 34 (2000), 41-52.
С. Мишић, Поход султана Мусе на Деспотовину 1413. г. и источна српско-турска граница, ИГ 1-2 (1987), 75-88.
С. Мишић, Историјска географија у житијима Св. Симеона и Св. Саве, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 95-105.
С. Мишић, »Земља« у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју ИВ, 2-3 (1997), Београд 1999, 133-146.
С. Мишић, Топономастика као извор за историјску географију (пример пљеваљског краја), Гласник Завичајног музеја Пљевља 2 (2001), 27-36.
С. Мишић, Саобраћај на Дунаву и његовим притокама у средњовековној Србији = * сепарат у Библиотеци одељења за Историју
Ј. Мргић, Жупе и насеља »земље« Усоре, ЈИЧ 1-2 (2000), 27-42.
С. Ћирковић, Хиландарски метох у Зети, Хиландарски Зборник 10 (1998), 145-151.
Р. Ћук, Прилог проучавању рударства на Копаонику у средњем веку - Копорићи и Беласица, ИГ 1-2 (1989), 23-38.
↑↑↑