Istorija

Курс:
Историјска географија Медитерана и балканских земаља у Старом и Средњем веку
У оквиру предмета: Историјска географија
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: предмет има широк хронолошки и територијални оквир, и обрађује историјскогеографску проблематику, која се може поделити у неколико целина: историјска географија Старог, Средњег и Новог века. Хронолошки, предмет обухвата временски период од најстаријих држава Месопотамије, Блиског Истока и Египта до пада српских држава под турску власт (1459, 1463). Просторно, предмет третира подручје српских земаља (Србија, Босна, Зета, Македонија), затим Европе, Медитерана, Блиског и Средњег истока и северне Африке.
Циљ изучавања курса: образовни циљ - стицање знања и вештина за постизање вишег нивоа знања из историјских наука: познавање физичког простора и његових природногеографских карактеристика, постанак и развој држава, територијално-управна организација, друштвени односи, привреда, култура и становништво. Функционални циљ: коришћење информација са географских и историјских карата, умеће писаног и усменог излагања, презентација рaдова, вештина решавања тестова и израда колоквијума.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују основна предзнања из физичке географије света, Европе, медитеранских и нарочито балканских земаља. Ниво предзнања студената испитује се Уводним тестом из општег знања географије, који се оцењује и на основу кога се одређује и темпо којим се одвијају вежбе.
Облици наставе: Предавања проф. С. Мишића – 2 часа недељно, 15 недеља, 1 семетар Вежбе проф. С. Мишића и асист. Ј. Мргић – 2 часа недељно, 15 недеља, 1 семестар Консултације код проф. и код асист. – 2 часа недељно, 15 недеља, 1 семестар
Обавезе студената: Студенти имају обавезу да редовно похађају наставу - предавања и вежбе, у току семестра спреме усмену презентацију једног реферата, чији је рок за израду најмање две недеље, и да активно учествују у извођењу вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: - редовно похађање предавања и вежби, - активно учешће у наставном процесу, - уводни колоквијум (тест) из општег знања физичке географије, - завршни колоквијум на крају семестра - завршни усмени испит на крају семестра Све активности студената се валоризују и учествују у формирању коначне оцене која се добија на завршном усменом испиту. Студенти су дужни да искористе обавезне приручнике уз употребу макар једног од понуђених атласа, а од понуђених расправа у наведеном списку треба да припреме 5 расправа или 1 монографију за испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање о курсу и историјској географији- предавања
- предмет Историјска географија; однос заједница и природних услова (рељеф, клима, хидрографија) на примеру старих цивилизација – Египат (природа, река Нил, иригациони системи, развој државе, становништво, привреда и насеља)циљеви, начин извођења наставе, обавезе студената и начин оцењивања;

1. недеља
вежбе - Уводни час и уводни тест из географије- вежбе
Уводно предавање о курсу, садржају и циљевима, начину извођења наставе, обавезама студената и начину оцењивања;студенти решавају тест на попуњавање којим се проверава њихово знање из физичке географије

2. недеља
предавање - Месопотамија- предавања
Природногеографске карактеристике области, иригациони системи, миграције становништва, државе, привреда и насеља

2. недеља
вежбе - Резултати теста - вежбе
Резултати теста- вежбе Анализа резултата теста и подела задужења за реферате

3. недеља
предавање - Феникија Палестина и Асирија- предавања
Феничанска колонизација као пример миграција; простор Палестине, стварање државе; постанак и успон Асирије као првог светског царства

3. недеља
вежбе - Досељавање Словена на Балканско полуострво- вежбе
Студенти усмено излажу реферате на тему словенске сеобе, на основу претходно задате литературе и консултација, уз коришћење историјских карата; дискусија

4. недеља
предавање - Историјске области Мале Азије и Иранске висоравни - предавања
Природногеографске карактеристике региона, подела по областима, становништво, насеља, државе, Међани и Персијанци

4. недеља
вежбе - Стварање најстаријих српских држава и Рашка до половине 12. века- вежбе
Формирање "Србије" - Рашке и Босне, Паганије, Захумља, Травуније и Дукље; вести Конст. Порфирогенита и попа Дукљанина; Властимировићи и Вукановићи, однос према Византији и Угарској - студентски реферати и дискусија

5. недеља
предавање - Историјске области Грчке: Критска и Ахајска култура; сеоба Дораца - предавања
Природногеографске карактеристике Грчке, становнишво, насеља, друштвено уређење, центри критске и ахајске културе; коначан размештај грчких племена и грчка колонизација западне обале Мале Азије

5. недеља
вежбе - Дукља крајем 10. и у 11. веку- вежбе
Територијални и државни развој Дукље - извори - К. Порфирогенит и Летопис попа Дукљанина; премештање центра државности из Дукље у Рашку

6. недеља
предавање - Грчка колонизација на простору источног Медитерана и црноморских области- предав
- хронолошки преглед и територијални распоред грчких колонија на обалама Егејског, Јонског, Јадранског, Тиренског и Црног мора - Трачко и Македонско приморје, Хелеспонт, Египат, Сицилија и јужна Италија, Далмација и острва у Јадрану

6. недеља
вежбе - Босна до краја 13. века- вежбе
Најстарија историја државе Босне - постанак и формирање државне територије;бан Кулин, Матија Нинослав и Пријезда; односи са Угарским краљевством; насељени градови, жупе и "земље"

7. недеља
предавање - Македонија и освајања Александра Македонског - предавања
Природне карактеристике, становнишво, насеља, привреда; правац освајања, оснивање градова, хеленизам

7. недеља
вежбе - Србија од Стефана Немање до Милутина- вежбе
Осамостаљење Србије; промене државних граница, структура државне управе, територијална организација - жупе и "земље"; односи са суседима; привредни полет; становништво и насеља

8. недеља
предавање - Доба дијадоха и хеленистичке државе - предавања
Распад Александровог царства и формирање хеленистичких држава - Македонија, Египат и Сирија

8. недеља
вежбе - Србија од Милутина до краја Душанове владе- вежбе
Успон и врхунац територијалног проширења Србије - промене државне територије, граница, државне управе и територијално-управних јединица; становништво, насеља и привреда

9. недеља
предавање - Историјске области Италије и становништво у предримском добу- предавања
Природно-географске особине Апенинског полуострва, границе историјских области, распоред народа и племена, насеља и привреда; најстарија историја Рима

9. недеља
вежбе - Србија после Душанове смрти - 1355-1371- вежбе
Процеси дезинтеграције Царства у управном и територијалном погледу

10. недеља
предавање - Самнитски ратови и освајање јужне Италије- предавања
Борба Рима за власт над плодном Кампањом; рат против Тарента и епирског краља Пира

10. недеља
вежбе - Србија између Маричке и Ангорске битке - 1371-1402 - вежбе
Појава обласних господара и формирање њихових држава; последице Маричке и Косовске битке - експанзија Османског царства на Балкану; турско-угарски односи

11. недеља
предавање - Пунски и Илирски ратови- предавања
Борба Рима за успостављање доминације на Јадранском мору и у западном Медитерану; хронолошки ток ратова, освајања и формирање провинција

11. недеља
вежбе - Босна у 14. веку- вежбе
Територијално-управне промене у босанској држави у време бана Стјепана Другог и бана и краља Стефана Твртка - 1322 - 1391; државна управа; становништво, привреда и насеља

12. недеља
предавање - Македонски ратови и рат Рима против Антигона (Сирски рат)- предавања
Успостављање римске доминације у источном Медитерану

12. недеља
вежбе - Српска деспотовина - 1402-1459- вежбе
Стварање Деспотовине, односи према Угарској и Османском царству; територијалне и управне промене; привреда, насеља и миграције српског народа

13. недеља
предавање - Ратови Рима против Митридата; Први и други Тријумвират- предавања
Хронолошки ток борби, формирање римских провинција у Малој Азији и Африци

13. недеља
вежбе - Босна после Тврткове смрти до пада под османску власт - вежбе
- Постанак области феудалних господара, дезинтеграција државне управе, јачање утицаја османског царства, територијалне промене; привреда и насеља

14. недеља
предавање - Реформе Диоклецијана и Константина Великог- предавања
Успостављање домината и тетрархије; административна, војна и привредна реформа

14. недеља
вежбе - Колоквијум- вежбе
Колоквијум је у писаном облику, у виду теста на попуњавање, са јасно обележеним бодовима и скалом вредности

15. недеља
предавање - Велика сеоба народа
Сеобе Хуна, Гота, Вандала, Бургунда, Лангобарда, Авара, Словена; сеобе у Британију

15. недеља
вежбе - Резултати колоквијума - вежбе
Презентација резултата колоквијума и анализа
↑↑↑