Istorija

Курс:
Културна историја средњег века 500-1000. године (осн.)
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
Александар З. Савићасистент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: После дефинисања поља и методолошких оквира културне историје уопште, предавања се окрећу дефинисању просторних и временских структура средњовековне Европе и објашњавању места коју су у њој имали светост, слика, гест и реч. Потом следи приказ најзначајнијих момената у развоју раносредњовековне културе, при чему средишње место заузимају процеси христијанизације средњовековног Запада и културолошки аспекти појединих политичких програма, пре свега програма обнове царске власти. Вежбе су посвећене продубљивању знања стечених на предавањима кроз упознавање са најзначајнијим историјским изворима који одсликавају дотичне појаве и процесе, укључујући читање и анализу најзанимљивијих одломака из писаних извора.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је упознавање са културном историјом као научном дисциплином и, нарочито, са основним токовима, темама и идејама културне историје раног средњег века (500–1000 године) као општеевропског феномена.
Предуслови за полагање: уписан одговарајући семестар/година студија
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ž. Dibi, Umetnost i društvo u srednjem veku, Beograd 2002.
Оксфордска историја средњовековне Европе (прир. Џ. Холмс), Београд 1998.
P. Berk, Šta je kulturna istorija?, Beograd 2008.
Општа допунска литература
М. Каплан, Византија, Београд 2008.
P. Braun, Uspon zapadnog hrišćanstva, Beograd 2008.
Le Goff, Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope, Beograd 1974.
Човек средњег века (ур. Ж. Ле Гоф), Београд 2007.
Џ. Х. Смит, Европа после Рима, Београд 2006.
↑↑↑