Istorija

Курс:
Немачки језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Немачки језик 1
Предавачи: др Катарина Кржељдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржаји се односе на општестручне теме академског језика. Изучавање језика подразумева различите нивое језичких и граматичких структура, богаћење лексичког фoнда увођењем термина из општег академског језика научних области које се изучавају на Филозофском факултету и развијање способности разумевања усменог и писаног текста.
Циљ изучавања курса: Овладавање граматичким структурама с тежиштем на морфосинтакси и синтакси општег академског језика у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Развијање различитих вештина читања и разумевања усменог и писаног текста. Стицање
Предуслови за полагање: Најмање 8 година учења језика током претходног школовања или ниво Б1 Заједничког европског референтног оквира за живе језике (одговарајући лексички фонд, граматичке структуре и комуникативне вештине
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у Немачки језик 1
Oпште информације о материјалу, контролним задацима, ипситу. Упитник о претходним искуствима и очекивањима.

2. недеља
предавање - Текст 1 (разумевање, анализа структура, вокабулар) - изражавање модалитета
Разумевање текста, анализа структура, обрада вокабулара, изражавање модалитета

3. недеља
предавање - Текст 2 Глаголи са наглашеним и ненаглашеним префиксима
-

4. недеља
предавање - Текст 3 (разумевање, анализа структура, вокабулар) - изражавање садашњости
-

5. недеља
предавање - Текст 4 (разумевање, анализа структура, вокабулар) - изражавање прошлости
-

6. недеља
предавање - Текст 5 Историја високошколског образовања у Немачкој
-

7. недеља
предавање - Текст 6 - изражавање прошлости
-

8. недеља
предавање - Текст 7 Изражавање активног и пасивног стања
Изражавање активног и пасивног стања

9. недеља
предавање - Текст 8 Пасив са модалним глаголима – реченични оквир
-

10. недеља
предавање - Текст 9 Конјунктив у простој реченици (молба и учтиво питање)
Конјунктив у простој реченици за изражавање молбе и учтиво питање

11. недеља
предавање - Текст 10 Конјунктив ( могућност у прошлости, заповест, прекор)
Конјунктив за изражавање могућности у прошлости, заповести и прекора

12. недеља
предавање - Текст 11 Индиректан говор
-

13. недеља
предавање - Текст 12 Писање биографије и мотивационог писма
Писање биографије и мотивационог писма

14. недеља
предавање - Текст 13 Изражавање хипотетичности
Изражавање различитих ступњева хипотетичности помоћу индикатива или конјунктива модалних глагола.

15. недеља
предавање - Систематизација градива
-

16. недеља
предавање - Текст 14 Изражавање хипотетичности 2
Изражавање различитих ступњева хипотетичности помоћу индикатива или конјунктива модалних глагола.

17. недеља
предавање - Текст 15 Компарација
Поређење (компарација придева у атрибутивној и предикативној употреби и компарација прилога. Специфичности компарације. Облици апсолутне компарације.

18. недеља
предавање - Текст 16 Обрада текста Предрасуде и клишеи
-

19. недеља
предавање - Текст 17 Композиција именица
Композиција именица

20. недеља
предавање - Текст 18 Именичка префиксација
Префигирање именица

20. недеља
предавање - Текст19 Предлози
-

21. недеља
предавање - Текст 20 Префикси и суфикси код придева и глагола
-

22. недеља
предавање - Текст 21 Темпоралне реченице
-

23. недеља
предавање - Текст 22 Каузалне реченице
-

24. недеља
предавање - Текст 23 Консекутивне и финалне реченице
-

25. недеља
предавање - Текст 24 Финалне реченице
-

26. недеља
предавање - Текст 25 Кондиционалне реченице
-

27. недеља
предавање - Текст 26 Кондиционалне реченице 2
-

28. недеља
предавање - Текст 27 Обрада и анализа
-

29. недеља
предавање - Текст 28 Модалне реченице
-

30. недеља
предавање - Систематизација градива
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Monika Reimann "Grundstufen Grammatik fur Deutsch als Fremdsprache", Max Hueber Verlag, 1996
Krželj, K. "Arbeitsbuch fur das 1. und 2. Semester fur alle Gruppen"
↑↑↑