Istorija

Курс:
Историја српског народа (16 – 18. век) (осн.)
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.50
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о основним проблемима и токовима историје Срба под турском и хабзбуршком влашћу. Тежиште ће бити на проблему структуре друштва, демографским приликама, миграционим кретањима, националним и друштвеним институцијама, утицају аустро-турских и млетачко-турских ратова на прилике на нашем простору, привредним приликама и свакодневном животу. Практична настава састоји се од две целине – консултација са мањим групама студената ради припрема њихових самосталних радова о појединим проблемима и, потом, саопштавања резултата пред осталим полазницима наставе, као и расправе о њима. Циљ је да се студенти оспособе за самосталан рад, научно аргументовање и критичко преиспитивање извора и литературе, као и да своја сазнања презентују у усменој и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање са најважнијим проблемима и приликама у којима је живео српски народ под турском и аустријском влашћу, проблемима интеграције и акултурације на простору на коме су се додиривали и сучељавали хришћански и исламски културни круг.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских обавеза.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад са документима
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
-

1. недеља
вежбе - Уводно предавање
-

2. недеља
предавање - Турска освајања и управна подела јужнословенског простора
-

2. недеља
вежбе - Турска освајања и управна подела јужнословенског простора
-

3. недеља
предавање - Правни положај и пореске обавезе српског становништва
-

3. недеља
вежбе - Правни положај и пореске обавезе српског становништва
-

4. недеља
предавање - Правни положај и пореске обавезе српског становништва
-

4. недеља
вежбе - Правни положај и пореске обавезе српског становништва
-

5. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора
-

5. недеља
вежбе - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора
-

6. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора
-

6. недеља
вежбе - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора
-

7. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора
-

7. недеља
вежбе - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора
-

8. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века
-

8. недеља
вежбе - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века
-

9. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века
-

9. недеља
вежбе - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века
-

10. недеља
предавање - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата
-

10. недеља
вежбе - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата
-

11. недеља
предавање - Бечки рат (1683-1699)
-

11. недеља
вежбе - Бечки рат (1683-1699)
-

12. недеља
предавање - Велика сеоба и Београдски сабор 1690
-

12. недеља
вежбе - Велика сеоба и Београдски сабор 1690.
-

13. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)
-

13. недеља
вежбе - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)
-

14. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)
-

14. недеља
вежбе - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)
-

15. недеља
предавање - Кочина крајина
-

15. недеља
вежбе - Кочина крајина
-

16. недеља
предавање - Црна Гора у 18. веку
-

16. недеља
вежбе - Црна Гора у 18. веку
-

17. недеља
предавање - Срби у Јужној Угарској у 18. веку
-

17. недеља
вежбе - Срби у Јужној Угарској у 18. веку
-

18. недеља
предавање - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век
-

18. недеља
вежбе - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији - 16. и 17. век
-

19. недеља
предавање - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији
-

19. недеља
вежбе - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији
-

20. недеља
предавање - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији
-

20. недеља
вежбе - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији
-

21. недеља
предавање - Ракоцијев устанак и Срби
-

21. недеља
вежбе - Ракоцијев устанак и Срби
-

22. недеља
предавање - Крушедолски сабор
-

22. недеља
вежбе - Крушедолски сабор
-

23. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења
-

23. недеља
вежбе - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења
-

24. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења
-

24. недеља
вежбе - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења
-

25. недеља
предавање - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славнији, Срему, Бачкој и Банату
-

25. недеља
вежбе - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату
-

26. недеља
предавање - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату
-

26. недеља
вежбе - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату
-

26. недеља
вежбе - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славонији, Срему, Бачкој и Банату
-

27. недеља
предавање - Кнежинска самоуправа на српском етничком простору
-

27. недеља
вежбе - Кнежинска самоуправа на српском етничком простору
-

28. недеља
предавање - Штампање и издавање књига на српском језику и трговина књигама
-

28. недеља
вежбе - Штампање и издавање књига на српском језику и трговина књигама
-

29. недеља
предавање - Дисконтинуитет српске друштвене елите
-

29. недеља
вежбе - Дисконтинуитет српске друштвене елите
-

30. недеља
предавање - Закључно предавање
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, III-IV, Београд 1986-1993.
Историја Црне Горе, 3, Титоград 1975.
Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 2002, 277-450.
Душанка Бојанић, Турски закони и законски прописи из XV и XVI века за смедеревску, крушевачку и видинску област, Београд 1974.
Дејан Микавица, Владан Гавриловић и Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад 2007, 9-139.
Војин С. Дабић, Војна крајина. Карловачки генералат (1530-1746), Београд 2000, 9-140, 258-264.
Глигор Станојевић, Југословенске земље у млетачко-турским ратовима XVI-XVIII вијека, Београд 1970.
Војин С. Дабић, Банска крајина (1688-1751), Београд-Загреб 1984, 9-61, 149-175.
Славко Гавриловић, Исаија Ђаковић, архимандрит гргетешки, епископ јенопољски и митрополит крушедолски, Зборник МС за историју, 74, 2006, 7-34.
Општа допунска литература
Напомена: допунска литература се одређује за сваког студента појединачно према његовим интересовањима и потребама наставе
↑↑↑