Istorija

Курс:
Извори за историју Европе у позном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На предавањима полазници ће бити упознати са типовима извора за историју позносредњовековне Европе, превасходно оних писаних, уз наглашавање оних одлика које постављају особене захтеве пред њихову употребу у историјским истраживањима. Поред тога, биће представљене најважније збирке објављених извора и еволуција критеријума приређивања издања извора различитог типа. На вежбама ће различити типови извора бити представљени кроз репрезентативне примере, на којима ће онда бити примењене технике рада са изворима, појединачно и кроз употребу различитих типова извора за осветљавање истог предмета истраживања. Ови задаци могу бити прилагођени темама завршних радова кандидата.
Циљ изучавања курса: Продубљивање знања о фонду извора за историју позносредњовековне Европе, њиховој типологизацији и методолошким захтевима које њихова употреба поставља пред истраживача.
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Е. Брајзах, Историографија : стари век, средњи век, ново доба, Београд 2009.
Општа допунска литература
C. A. Macartney, The Medieval Hungarian historians : a critical and analytical guide, Cambridge 1953.
Patrick J. Geary, Readings in Medieval History, Peterborough 19982.
Historiography in the Middle Ages (ed. D. Mauskopf Deliyannis), Brill 2003.
Repertorium fontium historiae Medii Aevi (ed. A. Potthast et al.), 1–14, Romae 1962–2007.
↑↑↑