Istorija

Курс:
Српска и југословенска идеја и њихова реализација (мастер)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Еволуција и реализација идеја о српској државности и српској државној и националној интеграцији; напуштање српског и реализација југословенског програма.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом развоја српске и југосовенске националне идеје код Срба и путева њихове реализације у 19. и почетком 20. века.
Предуслови за полагање: Редован упис дипломских академских студија историје - мастер
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у тему, договор о раду, концепција часова

1. недеља
вежбе - Упознавање са изворима и литературом

2. недеља
предавање - Идеје о обнови српске државе пре избијања Српске револуције

2. недеља
вежбе - Идеје о обнови српске државе пре избијања Српске револуције

3. недеља
предавање - "Царство вожда"

3. недеља
вежбе - "Царство вожда"

4. недеља
предавање - "Царство књаза"

4. недеља
вежбе - "Царство књаза"

5. недеља
предавање - Срби сви и свуда. Вук Караџић и српска национална интеграција

5. недеља
вежбе - Срби сви и свуда. Вук Караџић и српска национална интеграција

6. недеља
предавање - Начертаније. Илија Гарашанин о српској националној интеграцији

6. недеља
вежбе - Начертаније. Илија Гарашанин о српској националној интеграцији

7. недеља
предавање - Српске сједињене државе. План Константина Николајевића

7. недеља
вежбе - Српске сједињене државе. План Константина Николајевића

8. недеља
предавање - Српски програм Уједињене омладине српске

8. недеља
вежбе - Српски програм Уједињене омладине српске

9. недеља
предавање - Српска интеграција у програмима политичких странака у Србији 1

9. недеља
вежбе - Српска интеграција у програмима политичких странака у Србији 1

10. недеља
предавање - Српска интеграција у програмима политичких странака у Србији 2

10. недеља
вежбе - Српска интеграција у програмима политичких странака у Србији 2

11. недеља
предавање - Историцизам у програмима српске националне интеграције

11. недеља
вежбе - Историцизам у програмима српске националне интеграције

12. недеља
предавање - Интегративни и дезинтегративни фактори

12. недеља
вежбе - Интегративни и дезинтегративни фактори

13. недеља
предавање - Напуштање српске идеје - југословенско уједињење

13. недеља
вежбе - Напуштање српске идеје - југословенско уједињење

14. недеља
предавање - Сумирање резултата курса

14. недеља
вежбе - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драгослав Јанковић, Југословенско питање и Крфска декларација 1917. године, Београд, 1967.
Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, Београд, 1989.
Драгослав Јанковић, Србија и југословенско питање 1914-1915, Београд, 1973.
Радош Љушић, Књига о Начертанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије 1844, више издања
Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд, 1991.
Велика Србија. Истине, заблуде, злоупотребе, Зборник радова са Међународног научног скупа одржаног у САНУ у Београду од 24–26. октобра 2006, ур. В. Крестић, М. Недић, Београд, 2003.
Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Сабрана дела, Књига 3 (Том I): Говори и чланци, Београд, 1987.
Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, више издања.
Општа допунска литература
Софија Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији, Београд, 2001.
Радослав М. Грујић, Апологија српског народа у Хрватској и Славонији, више издања.
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492-1992), Београд, 2007.
Фердо Шишић, Југословенска мисао, Историја идеје југословенског народног уједињења и ослобођења од 1790–1918, Београд, 1937.
Милован Ђ. Миловановић, Срби и Бугари, Београд, 1898.
Дејан Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад, 2006.
Стојан Новаковић, Балканска питања и мање историјско-политичке белешке о Балканском полуострву 1886–1905, Београд, 2000.
Јован Дучић, Југословенска идеологија: истина о “југославизму”, Чикаго, 1942. (репринт Београд, 1999)
↑↑↑