Klasične nauke

Курс:
Византијска филологија II - општи курс
У оквиру предмета: Византијска филологија II
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Историја византијске књижевности, развитак грчког језика у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање средњовековне грчке књижевности.Способност превођења са средњовековног грчког.Оспособљеност за научни рад у области византијске филологије (нпр. употреба извора, савремена методологија рада, коришћење критичких издања).
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета: Византијска филологија I.
Облици наставе: 15 часова предавања и 15 часова вежби у семестру.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, израда семинарских радова, израда тестова - писмених радова.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит: До 70 бодова.Семинарски радови: 10 бодова.Тест или писмени рад: 10 бодова.Учешће у дискусији: 10 бодова.
План курса:

1. недеља
вежбе - Упознавање са садржајем предмета и литературом
Подела спискова литературе и фотокопираних текстова који ће се преводити у току године

2. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

3. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

4. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

5. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

6. недеља
вежбе - Израда писмене вежбе

7. недеља
вежбе - Заједничка анализа писмене вежбе

8. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

9. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

10. недеља
вежбе - Семинарски рад

11. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

12. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

13. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

14. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

15. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

16. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

17. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

18. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

19. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

20. недеља
вежбе - Израда писмене вежбе

21. недеља
вежбе - Заједничка анализа писмене вежбе

22. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

23. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

24. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

25. недеља
вежбе - Семинарски рад

26. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

27. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

28. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора

29. недеља
вежбе - Припрема за испит

30. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Х.Г. Бек, Путеви византијске књижевности, Београд 1967.
L. Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976
С.С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, Београд 1982.
R. Browning, Medieval and Modern Greek, London 1969.
Општа допунска литература
Џ. Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац 1985.
Византијски извори за историју народа Југославије, том I-VI, Београд 1955-1986.
↑↑↑