Klasične nauke

Курс:
Византијска учена књижевност (докт.)
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Аутори и дела византијске књижевности пиисана ученим језиком. Историјски развој појединих жанрова и промене у грчком језику током средњег века. Културни и историјски амбијент у коме су настала поједина дела. Однос према античкој традицији. Осврт на однос између византијске и средњовековне српске књижевности.
Циљ изучавања курса: Утврђивање и продубљивање знања стечених на ранијим нивоима студија. Тежиште рада је на читању и анализирању текстова у оригиналу, пре свега оних који су тематски и жанровски везани за тему докторске дисертације. Исход предмета је потпуна оспособљено
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије (или магистратура) класичних наука. Положени испити из византијске филологије I (основне студије) и Грчког језика II (основне студије).
Облици наставе: Предавања, консултације, израда домаћег рада
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Упознавање студената са садржајем предмета и литературом, начином наставе и полагањем испита. Евентуалне измене у списку литературе у складу са интересовањем студената за одређене области везане за тему њиховог доктората.

2. недеља
предавање - Писмена вежба
Писмена вежба ради провере практичног нивоа знања студената.

3. недеља
предавање - Анализа писмене вежбе
Анализа писмене вежбе. Периодизација византијске књижевности. Жанрови византијске књижевности.

4. недеља
предавање - Литература
Главни приручници, речници, лексикони. Највећи светски и домаћи византолошки конгреси. Едиције издања византијских аутора. Византијска филологија на интернету. Могућности употребе компјутера у византијској филологији.

5. недеља
предавање - Античко предање
Античка традиција у Византији.

6. недеља
предавање - Образовање у Византији
Образовни систем у Византији. Најзначајније школе и универзитети.

7. недеља
предавање - Семинарски радови
Период «Друге софистике». Додела семинарских радова.

8. недеља
предавање - Реторика
Византијска реторика.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Cantarella, Poeti Bizantini I-II, Milano 1948.
H. Hunger, Die profane Literatur der Byzantiner, München, više izdanja.
E. Wellesz, A History of Byzantine Music and Hymnography, second edition, Oxford 1971.
K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reichs (527-1453), 2 Auflage, München 1897.
В. Јелић, Античка и српска књижевност, Београд 2001.
Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990.
Ј. Мајендорф, Византијско богословље, Београд 2001.
H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
В. Татакис, Византијска филозофија, Београд-Никшић 2002
↑↑↑