Pedagogija

Курс:
Увод у педагошка истраживања (осн.)
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам и карактеристике (опште и посебне) истраживања у педагогији. Циљеви научног истраживања (дескрипција и класификација, научно откриће, научно објашњење и разумевање и научно предвиђање). Основне врсте истраживања у педагогији и њихове карактеристике (теоријска и емпиријска; фундаментална, оперативна и развојна; трансверзална и лонгитудинална; компаративна; историјска). Етапе педагошког истраживања. Избор проблема за педагошко истраживање. Пројекат истраживања (идејни, студијски, технички). Организација научноистраживачког рада у области васпитања и образовања. Извештај о истраживању. Улога практичара у педагошком истраживању. Примена резултата истраживања у пракси. Практична настава Уочавање проблема у васпитно-образовној пракси и његово образложење као теме за научно истраживање. Израда идејног пројекта истраживања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о основним методолошким појмовима; оспособљавање студената за разумевање процеса научног истраживања; и развијање способности и вештина за пројектовање истраживања.
Предуслови за полагање: Логика са општом методологијом
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; истраживачки рад студената; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије
Коцић, Љ. (1981): Педагошки експеримет, Београд: Просвета
Матовић, Н. (2007): Мерење у педагошким истраживањима, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет
Савићевић, Д. (1996): Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу
↑↑↑