Pedagogija

Курс:
Методологија педагошких истраживања (мастер)
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет проучавања методологије. Епистемолошко-методолошке особености сазнавања у педагогији. Карактеристике и врсте педагошких чињеница. Природа и могућности утврђивања закона у друштвеним наукама и педагогији. Плурализам истраживачких парадигми у педагогији: херменеутика, епистемолошки холизам у истраживању васпитања, дијалектички приступ. Позитивизам у педагогији. Критичка теорија. Квантитативна и квалитативна истраживања у педагогији. Специфичности и домети појединих врста истраживања (акциона, евалуацијска, етнографска, системно-структурална истраживања). Дескриптивна и каузална истраживања у педагогији. Нове тенденције у развоју методологије друштвених наука и методологије педагогије. Оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања. Практична настава Израда пројекта истраживања. Конструкција инструмената. Избор и образложење узорка. Израда плана прикупљања и обраде података. Израда извештаја о истраживању и презентација добијених резултата.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о логичко-епистемолошким основама, карактеристикама, врстама и могућностима истраживања у области васпитања и образовања и оспособљавање студената за самостално пројектовање и реализацију истраживања у овој области.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, анализе, саопштења и извештаји, дискусије; истраживачки рад – израда пројекта и реализација истраживања; тимски рад; менторски рад;
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије;
Богдановић, М. (1994): Методолошке студије, Београд: Институт за политичке студије;
Коцић, Љ. (1981): Педагошки експеримент, Београд: Просвета;
Матовић, Н. (2007): Мерење у педагошким истраживањима, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет;
Милић, В. (1978): Социолошки метод, Београд: Нолит;
Печујлић, М. и Милић, В. (1991): Методологија друштвених наука, Београд: Новинско-издавачка установа Службени лист СФРЈ;
Поткоњак, Н. (1982): Методолошки проблеми системних проучавања у педагогији, Београд: Просвета;
Савићевић, Д. (1996): Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу;
Шушњић, Ђ. (1999): Методологија, Београд: Чигоја штампа.
↑↑↑