Pedagogija

Курс:
Теоријско-методолошки проблеми педагогије (докт.)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Дилеме савремене педагогије појмовно-терминолошке природе. Предметно-методолошка повезаност педагогије са другим наукама. Приступи европских и америчких теоретичара васпитања у одређивању предмета науке о васпитању. ’’Филозофска’’ и ’’научна’’ педагогија. Однос научног и вредносног у педагогији. Педагогија као теоријска и примењена наука. Педагогија као интегрална наука о васпитању или више наука о васпитању. Карактеристике научног сазнавања у педагогији. Научно објашњење и разумевање. Истраживачке оријентације у педагогији. Дедуктивно-рационални епистемолошко-методолошки приступ у педагогији. Индуктивно-емпиријско-позитивистички епистемолошко-методолошки приступ. Сложеност и динамичност педагошких појава и тешкоће истраживања у педагогији. Чињенице – хипотезе – научни закони – научне теорије. Могућности утврђивања закона и законитости у области васпитања. Интердисциплинарна и мултидисциплинарна истраживања. Однос фундаменталних, оперативних и развојних истраживања у педагогији.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним теоријско-методолошким проблемима педагошке науке и оспособљавање за критичко сагледавање различитих становишта о њеном предмету и методу, о начину и могућностима сазнавања и истраживања у области васпитања и образовања.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, студијски истраживачки рад, семинарски рад, анализе, саопштења, дискусије, менторски и истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Коцић, Љ. (1983): Експериментална педагогија. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања;
Коцић, Љ., (2004): Проблем дефинисања предмета педагогије и њеног разграничења од других наука, Југословенска педагогија друге половине 20. века, Ужице: Учитељски факултет, стр.23-38;
Миаларе, Г. (1969): Објективна испитивања и филозофија васпитања, Педагогија, бр. 4;
Мужић, В. (1973): Неки проблеми педагогијских законитости, Педагогија, бр. 2-3;
Нејгел, Е. (1985): Структура науке. Београд: Нолит;
Ничковић, Р. (1985): Различита схватања епистемологије педагогије, Педагогија, бр. 3;
Палекчић, М. (1990): Педагошке парадигме и могућности даљег развоја педагошке науке, Педагогија, бр. 1;
Поткоњак, Н. (1977): Теоријско-методолошки проблеми педагогије. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања;
Ристић, Ж. (1995): О истраживању, методу и знању. Београд: Институт за педагошка истраживања;
↑↑↑