Pedagogija

Курс:
У оквиру предмета: Језик и образовање
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Језик у друштву и формалном образовању. Дискурси и текстови и учествовање у култури. Власништво над језиком у контексту и конструкција значења. Схватања о природи процеса учења језика. Билингвално учење језика. Конструкција писаног језика и дискурси школског писања. Концепцијске оријентације и образовна политика у настави језика. Европски језички портфолио. Програми подстицања развоја комуникативних способности. Теорија и пракса подстицања дечјег језичког стваралаштва. Развијање писмености кроз школске конструкте писмености. Прича и причање прича – развојни доприноси. Интертекстуалност и школско проучавање књижевног дела. Тенденције у обликовању уџбеника за матерњи језик. Практична настава: Вежбе упознавања структуре и функција језика у образовању, упознавања концепцијских токова језичког образовања , оспособљавања за анализу литературе за децу.
Циљ изучавања курса: Разумевање структуре и функција језика у образовању и њиховог утицаја на карактеристике образовања и образовне перспективе ученика. Упознавање концепцијских токова језичког образовања у нас и стратегије њиховог развијања/мењања.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Предавања са дискусијама, радионице, индивидуални и групни рад на малим истраживачким задацима, групне и индивидуалне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бетелхајм, Б. (1977), Значење бајки, Београд, Просвета, 17-34.
Бленк, М. (1988), Разговор у разреду: Занемарена тематика теме, Предшколско дете, 3.
Говор у предшколској установи (група аутора), (1998), Београд, ЗУНС, 13-74.
Кристал, Д. (1996), Кембричка енциклопедија језика, Београд, Нолит, 248-255.
Марјановић, А. (1990), Дечје језичке игре, Београд, ЗУНС, 93-173.
Миливојевић, Д. (1997), Писани језик на предшколском узрасту, Истраживања у педагогији и андрагогији, Београд, ИПА Филозофског факултета, 163-169.
Митровић, М. (2007), Куда теже данашњи буквари и почетнице, Квалитет уџбеника за млађи школски узраст, Београд, Институт за психологију, Филозофски факултет, 37-50.
Скутнап-Кангас, Т. (1991), Билингвизам, Београд, ЗУНС, 21-65.
Виготски, Л. (1996), Проблеми развоја психе, Београд, ЗУНС, 140-158.
↑↑↑