Pedagogija

Курс:
Друштво, култура и образовање (докт.)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Различите научне и друштвене парадигме и вертикални и хоризонтални модели педагошких процеса. Образовање и друштво: образовање као облик друштвене праксе; друштвена моћ, производња знања и педагогија; перспективе образовања као друштвене продукције. Образовање и политика: политичке димензије образовања, образовни контекст као идеологија, образовна политика. Образовање и култура: институционално образовање као један од контекста за увођење младих у културу; антрополошки налази о култури образовања; институционално образовање као продукт културе и улога културе образовања у трансформацији културе; медији и образовање. Образовање и индивидуални развој: образовање, друштвене промене и одрживи развој; интернационализација образовања.
Циљ изучавања курса: Разумевање образовања као облика друштвене праксе и механизма културне репродукције и продукције и развијање спремности за научноистраживачки и педагошки активизам из позиције разумевања еколошке парадигме.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Предавања и вођене дискусије на задату тему; групне и индивидуалне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bruner, J., Kultura obrazovanja, Zagreb, Educa, 2000
Capra, F., Mreža života, Zagreb, Liberata, 1998
Cole, M., Cultural Psychology, Cambridge, Harvard University Press, 2000
Engestrom, Y. et al.., Perspectives on Activity Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1999
Fulan, M., Sile promene, Beograd, Dereta, 2005
Fuko, M., Treba braniti društvo, Novi Sad, Svetovi, 1998.
Habermas, J., Objektivističke i subjektivističke postavke teorija društvenih nauka, u Spasić, I. (ur), Interpretativna sociologija, Beograd, ZUNS, 1998
Morin, E., Odgoj za budućnost, Zagreb, Educa, 2001.
↑↑↑