Pedagogija

Курс:
Квантитативна истраживања (докт.)
У оквиру предмета: Квантитативна истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Позитивизам као основа квантитативних истраживања: карактеристике, развој. Врсте квантитативних истраживања и њихове карактеристике. Дескриптивна и каузална истраживања. Педагошки експеримент: карактеристике и модели. Квази-експериментална истраживања. Корелациона истраживања. Анкетна истраживања. Метаанализа. Пројектовање квантитативних истраживања. Критеријуми за оцењивање истраживачких пројеката. Врсте и нивои мерења у педагошким истраживањима. Хипотетички конструкт. Варијабле и индикатори. Начини узоковања. Технике и инструменти прикупљања података: врсте и особености. Конструкција и провера метријских карактеристика инструмената. Обрада података. Могућности и домети примене квантитативних истраживања у педагогији. Практична настава Израда пројекта за квантитативно истраживање. Конструкција инструмената. Избор и образложење узорка. Израда плана прикупљања и обраде података. Израда извештаја о истраживању и презентација добијених резултата.
Циљ изучавања курса: Разумевање онтолошко-епистемолошке основе квантитативних истраживања у педагогији, упознавање са њиховим карактеристикама, врстама и могућностима примене, као и оспособљавање за пројектовање и реализацију појединих врста квантитативних истраживања.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавање, дискусија, индивидуални рад, истраживачки рад, менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Kocić, LJ. (1981): Pedagoški eksperiment. Beograd: Prosveta.
− Kožuh, B. i J. Maksimović (2009): Prednosti i ograničenja metaanalize u pedagoškim istraživanjima, Nastava i vaspitanje, Vol. 58, br. 4, 603–616.
− Matović, N. (2007): Merenje u pedagoškim istraživanjima. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.
− Milas, G. (2005): Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: „Naklada Slap“.
− Pejčić, B. (prir.) (1995): Metodologija empirijskog naučnog istraživanja. Beograd: Defektološki fakultet.
− Ristić, Ž. (1983): Nacrti istraživanja i proveravanje hipoteza. Beograd: Prosveta.
− Savićević, D. (1996): Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju. Vranje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Nišu.
− Todorović, D. (2008): Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
↑↑↑