Pedagogija

Курс:
Концепције и стратегије разредне дисциплине
Предавачи: др Александар Тадићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Терминолошке дилеме (разредна дисциплина и процеси одређивања правила понашања, кажњавања, награђивања, управљања разредом, еманципације). Концепцијска основа теоријских модела разредне дисциплине. Бихејвиорaлни и конструктивистички/хуманистички приступ у основи теоријских концепција разредне дисциплине. Теорија самоодређења као оквир за разумевање и класификацију теоријских и концепција и стратегија разредне дисциплине на континууму контрола – аутономија. Анализа релевантних истраживања на пољу испитивања наставничких уверења о разредној дисиплини и поступцима које примењују како би успоставили и одржавали разредну дисциплину. Концепције разредне дисциплине усмерене на: а) наставничку контролу понашања ученика (Ли Кантера, Фредерка Џонса и Рудолфа Драјкурса) и б) подржавање аутономије ученика (Вилијема Гласера, Томаса Гордона и Алфија Кона). Процедурална стратегија разредне дисциплине. Интерперсонална стратегија разредне дисциплине. Дидактичка стратегија разредне дисциплине.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са процесом разредне из етичке перспективе што подразумева схватање да је дисциплина нераскидиво повезана са деловањем институција, као и да разредну дисциплину треба засновати на подршци аутономије ученика.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Интерактивна настава и практични рад студената; индивидуалне и групне консултације; менторски рад; извештаји, саопштења и дискусије студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање о дисциплини као механизму друштвене контроле.
Разредна дисциплина као механизам очувања легитимног поретка и/или индивидуалног остварења личности.

2. недеља
предавање - Терминолошке дилеме
Разредна дисциплина и процеси одређивања правила понашања, кажњавања, награђивања, управљања разредом, еманципације.

3. недеља
предавање - Теорије васпитања и учења и разредна дисциплина.
Концепцијска основа теоријских модела разредне дисциплине. Бихејвиорaлни и конструктивистички/хуманистички приступ у основи теоријских концепција разредне дисциплине.

4. недеља
предавање - Класификација концепција и стратегија разредне дисциплине.
Теорија самоодређења као оквир за разумевање и класификацију теоријских и концепција и стратегија разредне дисциплине на континууму контрола – аутономија.

5. недеља
предавање - Истраживања дисциплинских уверења и поступака практичара.
Анализа релевантних истраживања на пољу испитивања наставничких уверења о разредној дисиплини и поступцима које примењују како би успоставили и одржавали разредну дисциплину.

6. недеља
предавање - Разредна дисциплина на континууму контрола - аутономија ученика.
Концепције разредне дисциплине усмерене на наставничку контролу понашања ученика и подржавање аутономије ученика.

7. недеља
предавање - Процедурална, интерперсонална и дидактичка стратегија разредне дисциплине.
Стратегије утицања на понашање ученика осмишљавањем и применом дисциплинских правила и процедура, изградњом специфичних односа у разреду. Засновање утицања на понашање ученика на организацији наставног процеса.

8. недеља
предавање - Концепција разредне дисциплине Ли Кантера.
Концепт "Чврсте дисциплине". Стил понашања "чврстог наставника". Елементи и формулисање дисциплинског плана. Критичка анализа полазних основа концепције и поступака који се наставницима препоручују за употребу на наставном часу.

9. недеља
предавање - Концепција разредне дисциплине Фредерика Џонса.
Концепт "Позитивне дисциплине". Разредна структура, постављање граница, вежбање одговорности и потпорни системи као технике система позитивне дисциплине. Критичка анализа полазних основа концепције и поступака који се наставницима препоручују за употребу на наставном часу.

10. недеља
предавање - Концепција разредне дисциплине Рудолфа Драјкурса.
Концепт "Дисциплина без суза". Анализа полазног становишта да је недисциплиновано понашање резултат погрешне претпоставке ученика о начину на који може да обезбеди место и статус у групи и усмерености на демократизацију односа у настави. Критичка анализа полазних основа концепције и поступака који се наставницима препоручују за употребу на наставном часу.

11. недеља
предавање - Концепција разредне дисциплине Вилијема Гласера.
Концепти: "Квалитетна школа", "Теорија избора (контроле)" и "Дисциплина без присиле". Схватање квалитета засновано на доживљају света у коме живимо (свет квалитета). Стилови шефовања и вођења у разредном контексту. Разредни састанци. Критичка анализа полазних основа концепције и поступака који се наставницима препоручују за употребу на наставном часу.

12. недеља
предавање - Концепција разредне дисциплине Томаса Гордона.
Концепт "Обучавање наставника успешности". Схватање значаја односа у разреду за раст и развој ученика. Наставничке вештине за изграђивање квалитетних односа са ученицима. Технике професионалног саветника. Критичка анализа полазних основа концепције и поступака који се наставницима препоручују за употребу на наставном часу.

13. недеља
предавање - Концепција разредне дисциплине Алфија Кона.
Концепт "Изван (уместо) дисциплине". Прогресивна педагогија као основа за разумевање процеса разредне дисциплине. О "псеудоизбору". Критика примене казни и награда. Значај мотива и вредности који доводе до одређеног понашања. Критичка анализа полазних основа концепције и поступака који се наставницима препоручују за употребу на наставном часу.

14. недеља
предавање - Рекапитулација и завршна дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Тадић, А. (2015): Наставнички модели и стратегије разредне дисциплине (стр. 11-90), Београд: Учитељски факултет.
Трнавац, Н. (2005): „Дисциплинска лествица“ као индикатор нивоа и квалитета васпитног деловања наставника, Иновације у настави, Вол. 18, Бр. 4, стр. 5-20.
Трнавац, Н. (1996). Дисциплина ученика - између педагогије вођења и педагогије еманципације. Настава и васпитање, Вол. 45, Бр. 2, стр. 252-265.
Гашић-Павишић, С. (2005): Модели разредне дисциплине (стр. 1-54, као и два поглавља по избору студента из описа модела), Београд: Институт за педагошка истраживања.
Тадић, А. (2016). Проблематизација примене позитивних вербалних порука као повратних информација о понашању ученика на наставном часу. у: Лидија Мишкељин, Зорица Шаљић и Јован Миљковић (уредници), Вредновање у васпитно-образовном процесу (128-133), Београд: Филозофски факултет и Педагошко друштво Србије.
Општа допунска литература
Гордон, Т. (1998): Како бити успешан наставник, Београд: Креативни центар и Мост.
Glasser, W. (1994): Kvalitetna škola, Zagreb: Educa.
Мерије, Ф. (2014). Образовање је васпитање: Етика и педагогија (стр. 9-93, 133-150). Београд: Завод за уџбенике.
Лалић, Н. (2002): Примена награде и похвале у школи, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, Вол. 34, стр. 236-258.
Лалић, Н. (2003): Примена поступка кажњавaња у школи, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, Вол. 35, стр. 245-266.
Крњајић, С. (2007): Поглед у разред (11-54), Београд: Институт за педагошка истраживања.
Brofi, Dž. (2015). Kako motivisati učenike da uče, Clio: Beograd.
Трнавац, Н. (1996): Фрагменти о дисциплини ученика, Београд: Институт за педагогију и андрагогију.
Јованчићевић, О. и Рељић, Љ. (2008): Превенција и решавање дисциплинских проблема у настави, Настава и васпитање, Вол. 57, Бр. 3, стр. 338-356.
Лалић-Вучетић, Н., Ђерић, И. и Ђевић, Р. (2009): Ученичка аутономија и интерперсонални стил наставника у теорији самодетерминације, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 41, Бр. 2, стр. 349-366.
Pšunder, M. (2012): Uspostavljanje i održavanje discipline u suvremenoj školi: uloga preventive i aktivne participacije učenika, Kalokagathia – Časopis za društvena i pedagoška pitanja, Vol.1, No.1, str. 5-12.
Тадић, А. (2015): Аутономија ученика у разредном контексту – критичка перспектива теорије самоодређења, Настава и васпитање, 64, 1, стр. 101-115.
↑↑↑