Andragogija

Курс:
Компаративна андрагогија
У оквиру предмета: Компаративна андрагогија
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: - Теоријско-методолошки проблеми компаративне андрагогије и компаративна истраживања у васпитању и образовању; - Савремени системи образовања одраслих у Европи - Карактеристике и главни проблеми образовног рада са одраслима у земљама Африке и Азије - Специфичности образовања одраслих у земљама у транзицији - Европске и међународне организације и њихове активности у образовању одраслих - Приоритетна подручја образовања одраслих у Европи и свету (грађанско и политичко образовање, мировно и интеркултурно учење и образовање
Циљ изучавања курса: Методолошко оспособљавање студената за компаративна истраживања у образовању одраслих, упознавање са типичним системима образовања одраслих у Европи и на другим континентимаи са начином долажења до података о њима, припремање студената за рад у међународним, пре свега европским организацијама, програмима и пројектима за образовање, оспособљавање за рад у интеркултурном окружењу и упознавање са методиком рада у грађанском, политичком, мировном и интеркултурном раду.
Предуслови за полагање: Одслушан курс из опште андрагогије; владање енглеским (или неким другим страним језиком) на средњем нивоу
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, анализа документације међународних организација и њихових публикација, рад са изворима на страном језику, претраживања база података и сајтова међународних организација на WWW, гостовања страних експерата
Обавезе студената: Обавезно похађање наставе, рад у малим групама и припрема реферата и презентација, претраживање WWW и припрема реферата на основу тих податакја, у оквиру датих могућности учешће у активностима међународног карактера
Начин оцењивања рада и резултата: Обавезно похађање наставе, рад у малим групама и припрема реферата и презентација, претраживање WWW и припрема реферата на основу тих података, у оквиру датих могућности учешће у активностима међународног карактера
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријски и методолошки проблеми компаративне андрагогије
Појмовне релације у компаративној андрагогији Циљеви, задаци и методолошке тешкоће компаративних истраживања у образовању одраслих Истраживачки приступи у компаративној андрагогији
Литература: Savićević, D., Komparativno proučavanje vaspitanja i obrazovanja, Prosveta, Beograd, 1984 (metodološki deo)

2. недеља
вежбе - Савремени системи образовања одраслих у Европи - Енглеска и Скандинавија
- Опште детерминанте система образовања одраслих - Карактеристике система образовања одраслих у Енглеској (концепција, институтције, програми, циљне групе, кадар) - Неке опште карактеристике образовања одраслих у скандинавским земљама
Литература: Publikacije NIACE; Informacione mreže u području obrazovanja: EYRIDICE; ALICE, ERIC, EUCEN

3. недеља
вежбе - Савремени системи образовања одраслих у Европи - Немачка
- Карактеристике система образовања одраслих у Немачкој (концепција, институтције, програми, циљне групе, кадар) - Дуални систем стручног образовања у Немачкој - Начин долажења до података о системима образовања одраслих
Литература: Poeggeler, F., Nove tendencije obrazovanja odraslih u Saveznoj Republici Nemačkoj, Andragoške studije, Vol.1, br.1-2, 1994.; Informacione mreže u području obrazovanja: EYRIDICE; ALICE, ERIC, EUCEN

4. недеља
предавање - Специфичност система образовања одраслих у Америци
- Карактеристике система образовања одраслих у Америци (принципи, концепција, улога државе, институције, програми, циљне групе, осигурање квалитета, кадар)
Литература: Baze podataka na WWW; publikacije AAACE

5. недеља
вежбе - Проблеми образовања одраслих у земљама у транзицији
- Однос политичког, социјалног и економског развоја и система образовања одраслих - Специфични проблеми образовања одраслих у земљама југоисточне Европе - Модели транзиције и улога образовања одраслих
Литература: Kulić, R., Obrazovanje odraslih i tranzicija u istočnoj Evropi, Andragoške studije, Vol.7, Br.1-2, 2000; Baze podataka na WWW; Publikacije Ministarstva prosvete i sporta Srbije

6. недеља
вежбе - Развој међународне активности UNESCO-а у образовању одраслих
- Светско удружење за образовање одраслих између два рата - I међународна конференција UNESCO-а 1949. - II међународна конференција UNESCO-а 1960. - III међународна конференција UNESCO-а 1972. - IV међународна конференција UNESCO-а 1985.
Литература: Savićević,D.,Komparativna andragogija, IPA,Bgd,2003; Savićević,D., Nove tendencije u svetskom pokretu za obrazovanje odraslih, Andragogija, Vol.31, br.1-3,1985;

7. недеља
вежбе - - Савремени значај и улога UNESCO-а у образовању одраслих
- V међународна конференција о образовању одраслих, Хамбург, 1997 (значај, документа, главне поруке)
Литература: Peta međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih, Hamburška deklaracija o učenju odraslih, Andragoške studije, Vol.5, br.2, 1998, str.177-205.

8. недеља
предавање - Образовање одраслих у Африци и Азији
- Основне детерминанте система образовања одраслих у Африци, главни проблеми и специфичности рада - Основне детерминанте система образовања одраслих у Африци, главни проблеми и специфичности рада - Активности међународних организација у Африци и Азији, UNESCO-a
Литература: Dokumenta, publikacije i web-sajt UNESCO-a

9. недеља
вежбе - Остали главни носиоци међународних активности у образовању одраслих
- Главни носиоци међународних активности у образовању одраслих - врста, карактеристике, начин рада, програми (UNICEF, Светска банка, OECD, UNDP...) - Улога стручних асоцијације и удружењa (AAACE; EAEA; ICAE; ARLO, ASPBAE) - Улога и активности ILO, FAO, WHO - ПИЗА студија
Литература: Zvanična dokumenta, publikacije i baze podataka relevantnih institucija i organizacija

10. недеља
вежбе - Документ конференције у Дакару: "Образовање за све"
- Конференција у Сенегалу - улога, значај и учесници - Документ "Образовање за све" - Дакарски овкир за акцију - значај и главне поруке - Међународни димензије и утицај програма Образовања за све
Литература: Dakarski okvir delovanja, Obrazovanje za sve: ispunjavanje nasih zajednickih obaveza, UNESCO 2000, MPiS Republike Srbije, Beograd, 2002.

11. недеља
вежбе - Европа као образовни простор
- Европске институције и организације са активностима релевантим за образовање одраслих (Савет Европе, ETF, CEDEFOP, EAR...) - Инструменти заједничке европске образовне политике (ECTS, Diploma supplement, Europass...) - Болоњска декларација и европска политика и пракса високошколског образовања
Литература: Medić, S., Popović, K., Međunarodne institucije, udruženja i projekti u obrazovanju odraslih, u: Istraživanja u pedagogiji i andragogiji, IPA, Beograd, 1997; Dokumenti, publikacije i web-sajtovi relevantnih evropskih organizacija

12. недеља
вежбе - Европска политика образовања одраслих
- Концепције и схватања улоге и функција образовања одраслих - Меморандум о доживотном учењу - значај и поруке - Улога стручних организације и удружења (ЕАЕА, NIACE...) - Остала релеватна документа и студије у области образовања одраслих (Лисабонска декларација)
Литература: Jarvis, P., Obrazovanje odraslih – Evropska perspektiva, Andragoške studije, Vol.2, br.2, 1995; 5. Memorandum o doživotnom učenju, Andragoške studije, Vol.8, br.1-2, 2001; Informacione mreže u području obrazovanja: EYRIDICE; ALICE, ERIC, EUCEN

13. недеља
вежбе - Европски програми за подршку образовању одраслих
- Програми Европске уније за подршку образовању одраслих: Socrates, Comenius, Grundvig, Tempus - Програми Европске уније за поједине земље и регионе: CARDS, MEDA, TACIS - Извори података о програмима EU - Принципи и пракса пријављивања за пројекте EU
Литература: 25 programa Evropske Unije, Evropski pokret u Srbiji, Kancelarija za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, Beograd 2005; Zvanični sajtovi EU-programa

14. недеља
предавање - Приоритетне области образовања одраслих у Европи
- Политичко образовање, грађанско образовање, мировно образовање - концепције, идеје, принципи, пракса, методички приступи - Примери добре праксе у приоритетним областима образовања одраслих у Европи
Литература: Nuissl,E.,povećanje značaja obrazovanja odraslih u budućoj Evropi,Andragoške studije,Vol.2,br.2,1995;publikacije i web-sajt Saveta Evrope;Zvanični program predmeta Građansko obrazovanje;Gugel,G.,Politicko obrazovanje u praksi,...Pancevo,Tuebungen '99

15. недеља
вежбе - Интеркултурно образовање и учење
- Интеркултурно образовање и учење - појмови, приступи, концепције, схватања - Посебне области и појединачни проблеми интеркултурног образовања - Специфичности методике рада у области интеркултурног образовања
Литература: COMPASS, A manual on human rights education, Council of Europe, 20002; Vidovic,S., Radovanovic,M. Spremno u sukobe..., GTZ, Beograd, 2004; SMILE-Seeding for Multiethnis and Intercultural Learning Experiences, IIZ/DVV Sofia, 2005.
↑↑↑