Andragogija

Курс:
Андрагошка дидактика (осн.)
У оквиру предмета: Андрагошка дидактика
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава Теорије наставе у образовању одраслих, Циљеви и функције наставе, Теорије трансфера, Дизајнирање наставе и организованог учења. Облици и методе наставе са одраслима: Традиционалне наставне методе, Интерактивна настава. Традиционалне теорије развоја курикулума. Практична настава Планирање и обликовање јединица учења и наставе. Комуникација у образовању одраслих, Модели и технике давања feed-backa-a, Технике презентације и визуализације; Метода предавања, методе и групног рада, радионичарског рада (дискусије, панели, brain-storming, симулације и играње улога), пројектно, кооперативно учење, студије случаја. Модели евалуације програма, процеса и постигнућа. Структура и процеси развоја курикулума.
Циљ изучавања курса: Упознавање са теоријама и концепцијама наставе и организованог учења одраслих и стицање вештина управљања процесом наставе и организованог учења.
Предуслови за полагање: Психологија зрелог доба и старења
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Деспотовић, М., (1997) Критичко мишљење код одраслих, ИПА, Филозофски факултет, Београд.
Кнежевић, В., (1986) Структурне теорије наставе, Институт за педагошка истраживања, Београд,.
Paul Roeders, Интерактивна настава, ИПА - Филозофски факултет, Београд.
Савићевић, Д., (2007) Особености учења одраслих, Завод за уџбенике, Београд.
Кнол, Ј., (1988) Методе Курсева и семинара, ДП Ђуро Салај, Београд.
Мüлер, W. Wеигман, С., (2000) Нетрадиционалне методе у образовању одраслих, ХЗПОС, Загреб.
↑↑↑