Andragogija

Курс:
Управљање знањем (мастер)
У оквиру предмета: Управљање знањем
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Различите теоријске парадигме у менаџменту знањем – Димензије индивидуалног, групног и организационог учења релевантне за управљање знањем – Димензије субјективног, објективног, интерперсоналног, имплицитног и тацитног знања релевантне за управљање знањем – Методе, технике и средства у менаџменту знањем – Значај савремене технологије за менаџмент знањем Практична настава: Примена и интегрисање компоненти и функција учења у менаџменту знањем – Улога флексибилне организације – Организационе и социјалне импликације управљања знањем – Креирање и трансфер знања у организацији – Значај савремене технологије за менаџмент знањем – Критичка евалуација савремених тенденција у менаџменту знањем
Циљ изучавања курса: Развој компетенција и стицање теоријских знања о индивидуалном, групном и организационом учењу, и њиховој улози у процесу менаџмента знањем.
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис мастер студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, истраживачки рад, консултације, On-line метод, семинарски рад; студија случаја
План курса:

1. недеља
предавање - Различите теоријске парадигме у менаџменту знањем
Теорије управљања знањем. Теорија социјалног капитала и управљање знањем. Теорија интелектуалног капитала и управљање знањем. Етички аспекти управљања знањем.

2. недеља
предавање - Различите теоријске парадигме у менаџменту знањем
Типологије знања. Модели управљања знањем. Теоријски и емпиријски аспекти управљања знањем.

3. недеља
предавање - Димензије индивидуалног и групног учења релевантне за управљање знањем
Индивидуално учење у организацији. Групно/колаборативно учење у организацији.

3. недеља
вежбе - Димензије индивидуалног и групног учења релевантне за управљање знањем
Индивидуално учење у организацији. Групно/колаборативно учење у организацији.

4. недеља
предавање - Димензије организационог учења релевантне за управљање знањем
Организационо учење. Стварање организационог знања. Хијерархијски модел управљања знањем.

4. недеља
вежбе - Димензије организационог учења релевантне за управљање знањем
Организационо учење. Ефекти менаџмента знањем у организацији.

5. недеља
предавање - Димензије субјективног, објективног и интерперсоналног знања
Процењивање знања. Интегрисано моделовање.

6. недеља
предавање - Димензије имплицитног и тацитног знања релевантне за управљање знањем
Димензије имплицитног знања релевантне за управљање знањем. Димензије тацитног знања релевантне за управљање знањем.

7. недеља
предавање - Примена и интегрисање компоненти и функција учења у менаџменту знањем
Компоненте и функција учења у менаџменту знањем. Примена и интегрисање.

7. недеља
пројекат - Примена и интегрисање компоненти и функција учења у менаџменту знањем
Пројекат: примена и интегрисање компоненти и функција учења у менаџменту знањем.

8. недеља
предавање - Методе, технике и средства у менаџменту знањем
Мапирање знања у организацији. „Организациона пажња“. Стварање и размена организационог знања. Екстраховање знања из организационе „мреже знања“.

9. недеља
предавање - Улога флексибилне организације у менаџменту знањем
Концепт флексибилне организације и трансфер знања. „Организационо памћење“. Организациона структура. Размена знања међу запосленима. Трансфер знања између универзитета, института и привреде.

10. недеља
предавање - Организационе и социјалне импликације управљања знањем
Организационе и социјалне импликације управљања знањем. Социјално умрежавање. Анализа социјалних мрежа. Перспектива социјалног умрежавања у управљању знањем. Организовање знања у социјалним, професионалним и организационим мрежама.

11. недеља
предавање - Креирање и трансфер знања у организацији
Дисеминација знања. Портали организације. „Комуникација знања“. Савремена технологија и дисеминација знања. Стално коришћење одређених знања. Размена знања. Синтеза знања.

12. недеља
предавање - Значај савремене технологије за менаџмент знањем
Технологија и знање: on-line обрада података. Учење из погрешака. Планирање, дизајнирање и изградња мрежа за размену знања. Изградња одрживих виртуелних заједница за учење. Интер-организацијско управљање знањем.

12. недеља
вежбе - Значај савремене технологије за менаџмент знањем
Технологија и знање: on-line обрада података. Учење из погрешака. Планирање, дизајнирање и изградња мрежа за размену знања. Изградња одрживих виртуелних заједница за учење. Интер-организацијско управљање знањем.

13. недеља
предавање - Критичка евалуација савремених тенденција у менаџменту знањем
Комуникација у организацији. Заједнице за учење и критичка теорија друштва. Савремена информационо комуникациона технологија, интерактивност и управљање знањем из позиције критичке теорије друштва.

14. недеља
предавање - Улога „интерактивних способности“ у менаџменту знањем
Значај "интерактивног окружења" за учење. Интерактивна размена знања током синхроне комуникације. Модел интерактивног управљања знањем.

14. недеља
вежбе - Примена „интерактивних способности“ у менаџменту знањем
Планирање и дизајнирање "интерактивног окружења" за учење. Развој модела интерактивног управљања знањем.

15. недеља
предавање - Димензије одлучивања релевантне за управљањe знањем
Индивидуално одлучивање. Одлучивање консензусом. Колаборативно одлучивање. Алтернативне стратегије одлучивања у организацији.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ovesni, K., Alibabic, Sh. (2010). Implications of ICT in the Continuing Professional Education and Learning. In: D. Potolea, P. Jarvis, H.S. Olesen, S. Mavromoustakos, R. Iucu, et al. (eds.): The 4th International Conference EDU WORLD 2010 “Education Facing Contemporary World Issues”. Pitesti, Romania: Faculty of Psychology And Educational Studies, et al., 32–43.
Ovesni, K., Alibabić, Š. (2011). Improving performance and flexibilization in organizations: Andragogical impacts. U J. Štarc (Ed.), Human Capital As A Source Of Success In The Process Of Globaliz
Ovesni, K. (2008). Andragoška podrška realizaciji koncepta organizacije koja uči kroz primenu informacione tehnologije. U: Š. Alibabić, A. Pejatović (ur.): Obrazovanje i učenje – pretpostavke evro
Alibabić, Š. i Ovesni, K. (2008). Savremena tehnologija kao podrška realizaciji koncepta doživotnog obrazovanja i učenja. Obrazovanje odraslih, 2, 69–85
Ovesni, K. (2008). Teaching Adults – A Proffession In Its Infancy. In: D. Potolea and P. Jarvis (eds.): Edu–World 2008. Pitesti: University of Pitesti, 279–289
Ichijo, K., Nonaka, I. (Eds.) (2007). Knowledge Creation and Management. New York, NY: Oxford University Press.
Jemielniak, D., Kociatkiewicz, J. (Eds.) (2009). Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations. Hershey, PA: Information Science Reference (an imprint of IGI Global).
Овесни, К., прир. (2015). Управљање знањем, хрестоматија.
Ovesni, K. (2009). Professional Competence of Educators in the Field of Informal Adult Education. In: G. K. Zarifis (ed.): Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe.
Ovesni, K. (2010). Social Control of Adult Educators in Serbia, in: S. Medić, R. Ebner, K. Popović, (Eds.): Adult Education – The response to Global Crisis: Strengths and Challenges of the Profession.
North, K. (2008). Upravljanje znanjem. Zagreb: Naklada Slap.
Општа допунска литература
Torrington, D., Hall., L., Taylor, S. (2004). Менаџмент људских ресурса. Београд: Дата статус
Thompson, A. A. Jr., Strickland, A. J. III, Gamble, J. E. (2008). Strateški menadžment: U potrazi za konkurentskom prednošću. Zagreb: Mate.
↑↑↑