Andragogija

Курс:
Развој курикулума у образовању одраслих (мастер)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Теорије, модели и принципи развоја курикулума. Структура курикулума и курикуларни процеси. Извори и приступи у развоју курикулума. Модуларизација и модули у образовању одраслих. Развој модууларних програма. Исходи и оцењивање постигнућа. Образовање усмерено на компетенције. Исходи учења и компетенције. Компетенције и компетентност. Карактеристике и структура компетенција. Концепт кључних компетенција. Стандари у образовању. Практична настава Спецификација потреба за знањима и вештинама – социјално-демографска анализа, Спецификација посла /занимања - функционална анализа, DACUM анализа, Стандарди рада. Спецификација учења – развој циљева и исхода учења. Развој дескриптора. различитог нивоа. Спецификација услова учења – развој стандарда услова учења. Спецификација евалуације – развој стандарда евалуације и оцењивања.
Циљ изучавања курса: Разумевање теорија и моделе развоја курикулума и оспособљавање за развој курикулума усмереног на формирање компетенција.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, групни и индивидуални рад, групне и индивидуалне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Apple, W.M., (2012) Ideologija i kurikulum, Fabrika knjiga, Beograd,.str. 95 – 236.
Kennedy, D., (2011) Pisanje i upotreba ishoda učenja, Tempus kancelarija u Beogradu, Beograd.
Griffin, C., Curriculum Theory in Adult and Lifelong Education, CROOM HELM, London & Sidney;
Пастуовић, Н., (1999) Едукологија, Знамен, Загреб.
Вукасовић, М., (2006) Развој курикулума, Алтернативна академска образовна мрежа, Београд.
Деспотовић, М., (2010) Развој курикулума у стручном образовањз, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд.
↑↑↑