Andragogija

Курс:
Увод у социологију - општи курс
У оквиру предмета: Увод у социологију
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је конципиран као увођење у расправу о темељним питањима и проблемима савременог друштва и основним појмовима социологије.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената с основним увидима, концептима и принципима социологије као научне дисциплине у сврху унапређења њихових знања неопходних за наставак студија андрагогије
Предуслови за полагање: Неопходан предуслов су знања стечена у средњој школи из предмета социологија и одређени степен опште културе.
Облици наставе: Настава се одвија у форми предавања и семинара. Предвиђена су по два часа предавања и семинара недељно.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају предавања и вежбе, да положе два теста знања, напишу и одбране један семинарски рад и за сваки час припреме једну страницу теза на основу читања задане литературе за одговарајућу тему које образлажу на вежбама у форми отворене расправе или дебате.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена се састоји из три дела. Први део представља оцена активности на вежбама и квалитета дискусије. На овај начин студент може добити 20 бодова. Други део представљају бодови које студент добија на тестовима знања. На сваком тесту максималан број бодова је 30, што укупно представља 60 бодова.Трећи део се састоји од одбране писаног семинарског рада. На овај начин студент може добити још 20 бодова - 10 за семинарски рад и 10 за одбрану семинарског рада.
План курса:

1. недеља
предавање - Социолошки поглед на свет
Од куда, шта је и чему социологија - основни социолошки појмови
Литература: обавезна литература: Гиденс, Ентони (2003): Социологија, Београд, Економски факултет, стране 2-6, 24-49; допунска литература за писце семинарског рада је у загради: (Хаталамбос, М.(2002): Социологија - теме и перспективе, Згб,Г.М., 2-9, 20-21)

1. недеља
вежбе - Упознавање са основним циљевима, садржајем курса и начином рада на вежбама

2. недеља
- - Структурално системске перспективе у социологији
Макро социологија, теорије сагласности и сукоба
Литература: Гиденс:7-20,654-670, 682-693 (Хараламбос 9-20; изворна дела "класика")

3. недеља
- - Перспективе друштвеног делања и друштвена интеракција
Микро социологија, интеракционистичке теорије; друштвена правила интеракције у времену и простору
Литература: Гиденс:682-693, 7-20,654-670, (Хараламбос 9-20; изворни текстови "класика")

4. недеља
- - род, пол и сексуалност
родне разлике, становишта о родној неједнакости, родни односи
Литература: Гиденс: 116-149 (Хараламбос: 139-181)

5. недеља
- - еколошка криза
утицај човека на природни свет, савремени еколошки ризици
Литература: Гиденс, Е.: 616-648 (Бек, У., Ризично друштво)

6. недеља
- - нормално и девијантно понашање
социолошке теорије девијантног понашања
Литература: Гиденс:210-226, 230-251 (Хараламбос: 503-519, 523-544, 550-551)

7. недеља
предавање - породица и брак
основни појмови, теоријска становишта о породици, промене у породичним и брачним односима
Литература: Гиденс: 186-206 (Хараламбос: 503-519, 523-544, 550-551)

7. недеља
вежбе - први тест знања

8. недеља
- - Рад, стратификација и економски живот
друштвена подела рада, стратификација, трансформација рада
Литература: Гиденс: 286-310, 378-419 (Хараламбос:23-38, 685-717)

9. недеља
- - образовање
образовање и индустријализација, теорије о школству
Литература: Гиденс: 492-497, 503-533 (Хараламбос: 777-801)

10. недеља
- - Религија
дефиниције и теорије религије, секуларизација, нови верски покрети, верски фундаментализам
Литература: Гиденс: 538-576 (Хараламбос: 431-439, 446-453)

11. недеља
- - моћ и политика
моћ, држава и трансформација моћи и државе у савременом свету, нација и етницитет
Литература: Гиденс:424-448, 54-81 (Хараламбос: 588-647)

12. недеља
- - сиромаштво и друштвено искључење
основни појмови, мерење сиромаштва, рефоме у области социјалне заштите
Литература: Гиденс: 314-342 (Хараламбос: 290-305, 316-346)

13. недеља
- - савремене социолошке теорије и методи истраживања
новије социолошке теорије и методе истраживања
Литература: Гиденс: 670-677, 693-700 (Хараламбос:1068-1079)

14. недеља
- - Друга провера знања

15. недеља
- - допунска прилика за прву и другу проверу знања и одбрана семинарског рада
↑↑↑