Etnologija i antropologija

Курс:
Урбана антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Урбана антропологија
Предавачи: др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет се бави најзначајнијим теоријским проблемима који одређују град као посебан просторни и културни ентитет, као и посебностима градског начина живота. Садржај предмета обухвата теме као што су: историјат развоја урбане антропологије у свету и код нас, дефинисање "урбаности", извори и методе за истраживање града, досељавање и адаптација досељеника на градски живот, друштвена организација и међуљудски односи у граду, друштвене класе и етницитет. У оквиру једноставних али добро заокружених теренских истраживања или малих групних пројеката, студенти ће обрађивати теме које су у вези са конструкцијом урбаних простора и места кроз свакодневни живот, ритуале и уметност.
Циљ изучавања курса: Предмет има три циља, и то: увођење студената у главне проблеме којима се урбана антропологија данас бави у свету, развијање научног мишљења и интелектуалне дискусије, као и подстицање на самостално теренско истраживање урбаних феномена и процеса.
Предуслови за полагање: Услов за слушање овог предмета су положени испити из следећих предмета: Увод у етнологију и антропологију, Антропологија материјалне културе, Етнолошке и антрополошке теорије, Методологија етнологије.
Облици наставе: Интерактивна настава подразумеваће уводну реч наставника и дискусију студената на основу прочитаних библиографских јединица на задату тему.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вирт Л., Урбанизам као начин живота, Урбана социологија, М. Петровић и С. Вујовић (ур), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 111-128.
Вучинић В., Антропологија у "дивљим" насељима: поглед на Старо сајмиште у Београду, Гласник Етнографског института 44, Београд, 2005, 168-184.
Вучинић В., Матић Ј., Етничка и територијална дистанца између српске и ромске деце школског узраста, Статус мањина у Савезној Републици Југославији, Научни скупови САНУ 84, Београд, 1995.
Вучинић В., Антонијевић С., Друштвена функција и симболика београдског корза у време Краљевине Југославије (1931-1941), Гласник етнографског института 47, Етнографски институт САНУ, 1998, 85-101.
Вучинић В., Просторно понашање у Дубровнику: антрополошка студија града са ортогоналном структуром, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999 (Поглавља 1,3, 7, 11 и 12).
Gmelch G., Zenner W.P., Urban Life: Readings in Urban Anthropology, Waveland Press INc., Prospect Heights, Illinois, 1996 (одабрана поглавља).
Ердеи И., Теорије и концепти о потрошњи у савременој антропологији, Докторска теза, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2007 (Поглавље 6. Потрошња у постсоцијалистичкој Србији)
Зимел Г., Велики градови и духовни живот, Урбана социологија, Петровић М., Вујовић С. (ур), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 69-78.
Ивановић З., Градска породица у систему сродничких односа - прилог проучавању, Етнолошке свеске 9, Београд и Нови Пазар, 1988, 155-167.
Лазић М., Класна основа цивилног друштва у Србији, Промене и отпори, И.П. Филип Вишњић, Београд, 2005, 61-99.
Low, S.M., Urban Fear: Building the Fortress City, City and Society: annual review, 1997, 53-73.
Мимица А., Богдановић М.(ур) Социолошки речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006 (дезурбанизација, гето, град, меторпола, резиденцијална сегрегација, средња класа, елите)
Rotenberg R., Time and Order in Metropolitan Vienna: a seizure of schedules, Smithsonian Institution Press, Washington DC, 1992 (Poglavlje 8, 181-207).
Santino J., Signs of War and Peace: Social Conflict and the Use of Public Symbols in Northern Ireland, Palgrave, New York, 2001, 1-25, 25-49 (Poglavlja 1 i 2).
Hayden R., Antagonistic Tolerance: Competitive Sharing of Religious Sites in South Asia and the Balkans" with CA Comment, Current Anthropology 43.2 (April, 2002), 205-233.
Young M., The Metronomic Society, Thames and Hudson, London, 1988, 195-230 (Poglavlje 6)
↑↑↑