Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија, сродство и биотехнологије (докт.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Развој (био)технологија, генетике и генетског инжењеринга, као и остале друштвене промене у савременом свету, односе сродства поново смештају у центар пажње, отварајући нов простор за антрополошка изучавања. Биолошка репродукција уз медицинску асистенцију доводи до раздвајања сексуалног односа од зачећа и рађања и на тај начин доводи у питање наше уобичајене представе о односу природе и културе, постављајући низ друштвених и етичких питања, као што су она о биополитици и односима моћи. Истовремено, развој генетике утиче на промене у перцепцији породичних и сродничких веза. Одатле проистиче потреба за преиспитивањем и редефинисањем основних принципа, појмова, концепата и самог домена антрополошког изучавања сродства и биолошке репродукције.
Циљ изучавања курса: развијање аналитичких способности које омогућавају да се разуме веза између сродства, (био)технологија и генетике у савременом друштву; идентификовање и теоријско промишљање актуелних друштвених појава и проблема које су резултат научно-технолошког развоја
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: предавања, дискусије, менторски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M.Strathern, Reproducing the Future. Essays on anthropology, kinship and the new reproductive technologies, Manchester University Press, Manchester, 1992.
A. Clarke and E. Parsons, Culture, Kinship and Genes. Toward Cross-Cultural Genetics, Palgrave Macmillan, New York, 1997.
L. Akesson, Bound by blood? New Meanings of Kinship and Individuality in Discourse of Genetic Counseling, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001,125-138.
D. Heat, R. Rapp and K-S. Taussing, Genetic Citizenship, u: D. Nugent and J. Vinsent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, London, 2004, 152-167.
S. Lundin, The Threatened Sperm: Parenthood in the Age of Biomedicine, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 125-138.
J. Edwards, P. Haravey and Peter Wade, Anthropology & Science. Epistemologies in Pracrice, Berg, Oxford, New York, 2007,133-152
C. P. Hayden, Gender, Genetics, and Generation : Reformulation Biology in Lesbian Kinship, u: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 378- 394.
↑↑↑