Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија материјалне културе - општи курс
Предавачи: др Илдико Ердеиванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Истраживање материјалне културе се може најшире дефинисати као проучавање односа између људи и ствари у различитим социјалним, просторним и временским контекстима. Предмети које стварамо, користимо, уништавамо и/или чувамо говоре нам много о нама као појединцима и о друштву у коме живимо. Материјална култура се на тај начин појављује као материјализовани израз културе, али и као елемент који учествује у (ре)конструисању социјалних односа и културних идентитета појединаца и група. Овај домен изучавања последњих деценија одликује изузетно богатство нових и иновативних истраживања и тумачења, како у оквиру антропологије, тако и у осталим дисциплинама које се баве анализом елемената материјалне културе у циљу разумевања социјалних и културних феномена. Кроз различите облике наставе (предавања, семинарске дискусије, презентације) у оквиру овог предмета биће преиспитиване различите антрополошке перспективе и технике које омогућавају анализу и разумевање различитих феномена и питања које проблематика материјалне културе покреће. Биће понуђен критички преглед различитих теоријских и методолошких приструпа изучавања материјалне, од традиционалних типологија до савремених интересовања за друштвени живот ствари. Такође, биће размотрена улога елемената материјалне културе у (ре)конструисању и представљању различитих врста идентитета, њихова улога у (ре)дефинисању традиције и социјалних промена., као и разлилита питања у вези са музејском етнографијом. Рад током године биће подељен у неколико ширих проблемских и тематских целина, која ће се кретати од општих ка појединачним проблемима, и које ће посебно бити изложене, образложене и продискутоване: I - Увод у теорију и метод изучавања материјалне културе II - Материјална култура у различитим теоријским концепцијама III - Материјална култура и конструкција идентитета IV - Предмети у музејима и настајање музејских збирки – проблеми репрезентације, социјалне меморије и идентитета
Циљ изучавања курса: Уз уважавање интердисциплинарне перспективе, један од основних циљева курса је (ре)дефинисање материјалне културе као поља антрополошког проучавања; студенти и студенткиње ће бити упознати са основним теоријским концепцијама и методологијом истраживања материјалне културе који су неопходни за истраживање, разумевање и интерпретацију различитих феномена и питања које ова проблематика покреће. Такодје, биће упознати са релевантном литературом . То истовремено значи да оспособљавање студената за самосталан истраживачки рад и аналитичко мишљење у овом домену антрополошких изучавања представља један од основних циљева којима ће се тежити током наставе. Истовремено, студенти/студенткиње би требало да овладају вештином критичке анализе и писменим представљањем текстова и извора који ће на часу бити разматарани, као и да унапреде усмено излагање прочитаних прочитаних радова .
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Предмет је двосеместралан и обухвата 120 часова (укључујући колоквијум и испит) који ће се одвијати кроз предавања, вежбе и семинарске дискусије.
Обавезе студената: а)обавезно похађање наставе; б) минимално једном у семестру припремање и излагање текстова одабраних за дискусију на часу, појединачно или групно; ц)припремљеност и активно чешће у дискусијама о прочитаним текстовима; од студената/студенткиња се очекује да припреме, и сви прочитају оне кључне текстове који су одабрани да буду предмет групног разматрања и дискусије на часовима.; ц) према добијеном методолошком упутству (АПВИ), потребно је доставити кратку писану анализу релевантних текстова који су одабрани да буду предмет дискусије на часу; ова писана анлаиза текста се прилаже пре или најкасније на часу на коме ће та тема бити обрађивана; ц)колоквијум (писмено) на почетку другог семестра који обухвата градиво из првог семестра (положен колоквијум важи два испитна рока). Студенти и студенткиње који из неког разлога не изађу или не положе колоквијум целокупно градиво полажу на усменом испиту после четвртог семестра ; д) полагање усменог испита (они који су положили колоквијум полажу градиво обрађивано у другом семестру текуће школске године).
Начин оцењивања рада и резултата: а) активност током школске године (редовно похађање наставе, редовно читање предвиђених текстова и учешће у дискусијама, писана (АПВИ) и усмена анализа и презентација кључних текстова; минимално једном у семестру, појединачно или у групи; б) колоквијум на почетку другог семестра; ц) усмени испит после четвртог семестра ц) усмени испит. Студенти и студенткиње који изађу или не положе колоквијум, целокупно градиво полажу на усменом испиту.
План курса:

1. недеља
предавање - Дефиниције културе и однос према материјалној култури
Литература: 1. N.Parezo, Material Culture, u: Encyclopedia of Cultural Anthropology, eds. D. Levinson, M. Ember, Vol.1, Henry Holt and Company, New York, 1996, 745–752 (prevedeno) 2. John Monaghan & Peter Just, Pčelinje larve i supa od luka: kultura, u: John Monaghan & Peter Just, Socijalna i kulturna antropologija, TKP Šahinpašić, Sarajevo, 2003, 34-52

2. недеља
предавање - Дефиниције културе и однос према материјалној култури

3. недеља
предавање - Емски и етски приступ изучавању културе и материјалне културе

4. недеља
предавање - Проблеми дефинисања артефакта или о дуализму аналитичких категорија
Литература: 1. Д. Срејовић, (приредио), Археолошки лексикон, Београд, 1997 (дефиниција артефакта, збирке, индустрије) 2. I. Kopitoff, The cultural biography of things: commoditization as process, u: A. Appadurai, (ed.), The Social Life of Things, Commodities in cultural perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 1986(преведено; за овај час прочитати поглавље "Две западне сфере размене: људи наспрам предмета")

5. недеља
вежбе - Артефакт у социјалном контексту
Литература: 1.D. Miller, Artefacts in their Contexts, u: Material Culture and Mass Consumption, Blackwell, Oxford, 1987, 109-121 (преведено)

5. недеља
вежбе - Ка (ре)дефинисању материјалне културе као поља истраживања
Литература: D.Miller and C.Thilley, Editorial, in: Journal of Material Culture Vol.1, No. 1, Sage Publications, London and New Delhi, November 1996, 5-14 (prevedeno)

6. недеља
предавање - Артефакт и значење предмета (проблеми класификације и анализе)
Литература: D.Miller, Artefacts and the meaning of things, u: Companion Encyclopedia of Anthropology, ed. Tim Ingold, Routledge, 1994, 396-419 (преведено; за овај час до поглавља "Особе, ствари време")

6. недеља
предавање - Методологија анализе артефаката - фазе анализе предмета (1)

7. недеља
вежбе - Методологија анализе артефаката - фазе анализе предмета (2)

8. недеља
предавање - Артефакт и концептуализација простора –теоријско-методолошки проблеми
Литература: 1. S.H. Riggins, Fieldwork in the livingroom: An autoethnographic study, u: S.H.Riggins, The socialness of things:Essays on the socio-semiotics of objects, New York, Mouton de Gruyte, 1994,, 101-115 (преведено) 2. В.Вучинић, Просторно понашање у Дубровнику. Антрополошка студија града са ортогоналном структуром, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999, 13-19; 247-257

8. недеља
вежбе - Артефакт и концептуализација простора – приступи, питања, проблеми

9. недеља
предавање - Биографски објекти
Литература: J. Hoskins, Biographical Objects, How Objects Tell Stories about People's Lives, Routledge, 1999, 1-13, 161-181 (преведено)

9. недеља
вежбе - Културна биографија ствари
Литература: 1. I. Kopitoff, The cultural biography of things: commoditization as process, u: A. Appadurai, (ed.), The Social Life of Things, Commodities in cultural perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 64-91 (преведено)

10. недеља
предавање - Маршал Салинс - критика поставки класичног еволуционизма
Литература: M.Salins, Prvobitno društvo blagostanja, esej o ekonomiji lovaca-sakupljača, Anarhija, Blok 45, Beograd, 2002

11. недеља
предавање - Преношење културних елемената: критика поставки класичног дифузионизма
Литература: 1. Z. Ivanović, O klasičnim difuzionističkim pristupima u izučavanju materijalne kulture, tekst u rukopisu, biblioteka Odeljenja za etnologiju i antropologiju 2. S. Babić, Poglavarstvo i polis. Starije gvozdeno doba centralnog Balkana i grčki svet, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 81, Beograd, 2004, 9-12; 34-47 3. M. Godelije, Analiza tranzitornih procesa, GEI SANU, XXXVIII, Beograd, 1989, 203-215

11. недеља
вежбе - Глобализација, проток културних елемената и конструисање локалних значења
Литература: J. Paige MacDougall, Transnational Commodities as Local Cultural Icons: Barbie Dolls in Mexico, The Journal of Popular Culture, Vol. 37, No 2, 2003, 257-274 (преведено)

12. недеља
предавање - П.Богатирјев: Структурално- функционалистички приступ проучавању одевања
Семинарска дискусија о структурално-функционалистичком приступу проучавању одевања
Литература: П. Г. БогатЪiрев, Функции националъкостюв Моравской Словакии, у: ВопросЫ теории народного искусства, Москба, 1971, 299-366 (преведено)

12. недеља
вежбе - П. Богатирјев: Структурално- функционалистички приступ проучавању материјалне ку

13. недеља
- - Припрема за студентску дебату

14. недеља
- - Систематизација градива

15. недеља
- - Систематизација градива

16. недеља
предавање - Структуралистички приступи проучавању материјалне културе - К. Леви-Строс и М. Д
Литература: 1. K. Леви-Строс, Кулинарски трокут, Критика, бр. 4, Загреб, 1979 2. М.Даглас, Чисто и опасно, библиотека XX век, Београд, 1993, 63-82

16. недеља
вежбе - Структуралистички приступи проучавању исхране - К. Леви-Строс и М. Даглас

17. недеља
предавање - Култура као систем знакова – поставке семиолошке анализе Ролана Барта

17. недеља
вежбе - Свакодневне митологије - Семио анализа рекламних порука

18. недеља
предавање - Идејно и материјално у теорији Мориса Годелијеа

19. недеља
- - Студентска дебата

19. недеља
- - Колоквијум

20. недеља
предавање - П. Бурдије - теорија праксе и значај материјалне културе
Литература: 1. П. Бурдије, Кућа или обрнути свет, у: Нацрт за једну теорију праксе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999, 39-52 2. З. Ивановић, Теорија праксе Пјера Бурдијеа, текст у рукопису, Библиотека Одељење за етнологију и антропологију

20. недеља
вежбе - Пјер Бурдије - теорија праксе и значај материјалне културе

21. недеља
предавање - Антрополошке теорије дара и размене
Литература: 1. М.Мос, Оглед о дару, у: Социологија и антропологија ИИ, XX век, Просвета Београд, 1998 (1982), 7-141 2. A.B.Weiner, Reciprocity, u : Encyclopedia of Cultural Anthropology, eds. D. Levinson, M. Ember, Vol.1, Henry Holt and Comp., New York, 1996, 1060-1067 (преведено)

22. недеља
предавање - Предмети материјалне културе као текст- Ходдер, Тили, Герц
Литература: 1. Б.Олсен, Од предмета до текста, теоријске перспективе археолошких истраживања, Геопоетика, Београд, 2002, 54-64, 85-112 2. К. Герц, Подробан опис: ка интерпретативној теорији културе, у: Тумачење култура, XX век, XX век, Београд, 1998, 9-46

22. недеља
предавање - Данијел Милер - "нова материјалност" у изучавању материјалне културе
Литература: 1 И. Ердеи, Потрошња и идентитети у савременој Србији -народне представе о богатству и сиромаштву, у: Традиционално и савремено у култури Срба, ЕИ САНУ, Београд, 2003, 173-183

23. недеља
вежбе - Материјална култура као елемент (де)конструисања родног идентитета
Литература: 1. Р. Олдензиел, R. Oldenziel, Object/ions : Technology, Culture and Gender, u : Learning from Things, Method and Theory of Material Culture Studies, ed. by David Kingery, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1996,, 19-27 (преведено) 2. B. McVeigh, Commodifying Affection, Authority and Gender in the Every day objects of Japan, Journal of Materail Culture, Vol.1, No. 3, Sage Publications, London and New Delhi, November 1996, 291-31 (преведено)
3.Стјуарт Хол, Коме треба идентитет, Реч, бр. 64/10, Београд, децембар 2001, 215-233

23. недеља
вежбе - Елементи материјалне културе као израз и средство грађења политичког идентитета
Литература: 1. K. Verdery, The Political Lives of Dead Bodies, Reburial and Postsocialist Change, Columbia University Press, New York, 1999, 1-22 (преведено) 2. П. Шарчевић, "Савремене меморијалне тканине Африке: Комуникација и манипулација, Гласник Етнографског института САНУ, XLII, Београд 1993, 168-176
3. И. Жанић, Култ гусала у XIX и XX стољећу, у: Преварена повијест, Дуриеуx, Загреб, 51-65 4. Д. Рихтман-Аугуштин, Споменик на главном градском тргу, у: Улице мога града, XX век, Београд, 2000, 61-98

24. недеља
предавање - Историја музеја и демократизација музејске јавности
Литература: 1. Catherine Balle, Democratization and Institutional Change, A Challenge for Modern Museums (преведено)

24. недеља
предавање - Музејске збирке и колекције и проблеми репрезентације
Литература: 1. Б.Олсен, Од предмета до текста, теоријске перспективе археолошких истраживања, Геопоетика, Београд, 2002, 209-223, 231-245 (делови: Прошлост као инструментални разум и мит, Музеји и амерички митови, Лагано је земља постала наша?, Представљање прошлости:од просвећивања до културне индустрије, Археологија и други, Костури у орману, Нова археолошка карта света, Археологија у служби нације, Закључак:прошлост као разлика)
2. A.Appadurai, Museums are good to think: heritage on view in India, u: Museums and Communities: The Politics of Public Culture, ed. by I. Karp, S. D. Levine, C. Muller Kraemer, Smithsonian Institution Press, 1991, 34-55
1. H. Lidchi, The Poetics and Politics of Exhibiting Other Cultures, u: S. Hall (ed.), Representation. Cultural Representation and Signifying Practices, SAGE Publications in association with The Open University, London, 1997, 151-223

24. недеља
вежбе - Музејске збирке и колекције и проблеми репрезентације

25. недеља
предавање - Етнографски музеји и кодификација народне културе
Литература: 1. Д.Рихтман-Аугуштин, Вук Караџић и повијест народне културе, у: Етнологија и етномит, Наклада публица, Загреб, 2002, 95-108 2. Ј. Бјеладиновић, Етнографски музеј у Београду 1901-2001, Зборник Етнографског музеја у Београду, Београд, 2001, 7-42

25. недеља
вежбе - Етнографски музеји и кодификација народне културе

26. недеља
предавање - Политике музејске репрезентације и однос према публици

26. недеља
- - Разговор – улога музеја и музејске политике у савременом друштву

27. недеља
вежбе - Вежбе у музеју

28. недеља
вежбе - Вежбе у музеју

29. недеља
вежбе - Вежбе у музеју

30. недеља
- - Испит
↑↑↑